Essay,  Filosofi,  Kunst,  Religion,  Videnskab

I begyndelsen var lyden

Dette er en undersøgelse af hemmeligheden bag frekvenser set i et musikalsk perspektiv. Lad os starte med et postulat. De seks toner i skalaen har en særlig universel frekvens. Denne frekvens er ikke relativ, men absolut.

Disclaimer. Jeg hører allerede et helt operakor af protester.
NB! Jeg smider ikke om mig med påstande, og ja, jeg har en halvtung universitetsgrad i musikvidenskab + diverse studier og uddannelser bag mig (violinist, dirigent) + lang praksis som komponist, så jeg har tænkt lidt over, hvad jeg siger og skriver.
NB igen! Jeg kunne ikke drømme om at slå dig i hovedet med en akademisk titel, der ikke i sig selv er en skid værd, men hvis du på den anden side har tænkt dig at blære dig på baggrund af en formodning om min uvidenhed, så ville jeg være lidt forsigtig.
Så er det sagt.

Og når dét så er sagt, så skal det også siges, at emnet bestemt ikke hører til i mainstream af musikvidenskab. Det falder nærmest totalt ved siden af. Det er skønheden ved at spille på udebane, en skønhed, jeg håber, du også er i stand til at nyde.

I den anden grøft oplever jeg newage-typer, der bare har kastet sig i armene på fænomenet. Jeg ved ikke, hvad der er mest useriøst. Så hvem er målgruppen for denne afhandling? Alle, der som jeg gider at stikke spaden et stik dybere og smide deres tro på, at de ved ALT i forvejen på hylden. Men også de, der tror, at det vældig svært og akademisk og nørdet at forstå. Det er det NETOP ikke.

Solfège i Hz

Ut 396 Hz
Re 417 Hz
Mi 528 Hz
Fa 639 Hz
Sol 741 Hz
La 852 Hz

Dette er undersøgelsesobjektet, der kan synes ved overfladisk betragtning at være en påstand.

I normal musikteori kaldes tonerne for C-D-E-F-G-A
og svarer til de hvide tangenter på et klaver.

Kammertonen i moderne sammenhæng er 440. Og ja, jeg kender alle musikhistoriske fremstillinger om den svingende kammertone, men det er ikke det, vi taler om her.

Kammertonen i det naturlige/universelle tonesystem er 432, hvilket er en partialtone, en overtone i forhold til 528 Hz. Vi skal senere se, hvordan de særlige frekvenser er åbenbaret. Og det højttravende ord åbenbaret er ikke tilfældigt, da det gemmer sig i en særlig bibelkodning, der først er blevet genopdaget i 1998.

Der har dannet sig en hel bevægelse omkring kammertonen 432, men det er ikke så mange, der har forstået, hvor hele fænomenet stammer fra. Og de, der ikke har hørt om det eller bare regner det som et fluffy NewAge-fænomen – hvad det i øvrigt sagtens kan være, hvis man bare hopper mellemregningerne over og direkte ned i gryden med samlede ben – har heller ikke forstået ret meget.

Følgende er en undersøgelse af Solfège som både stavelser og frekvenser. Der ligger en stribe forskning bag, som der henvises til. Spænd sikkerhedsbæltet, for det bliver nørdet. Men hvis du kommer igennem det, vil du måske få et WOW, ligesom jeg fik ved at genbesøge og uddybe feltet efter en årrække på hylden, hvor et nyt og meget konkret lag kom til syne.

Kilden til tonenavne i solfège

Kilden findes i Guido af Arezzos hymne Ut queant laxis tilskrevet Sankt Johannes, hvilket vil sige Johannes Døberen (ikke Johannes af Padmos, evangelisten). Den stammer fra samlingen af såkaldte gregorianske hymner, der indgik i liturgien kaldet Liber Usualis.

Hver tone er en stavelse i den latinske tekst, der falder på sungne steder iflg. den klassiske metrik. Klassisk metrik er ikke et matematisk-rigidt regelsæt men stammer fra recitation = afsyngelse af poesi. Versefødderne er altid sammensat af kombinationer af 2 og 3, så de organisk-musikalsk følger sproget.

Ut queant laxis
resonare fībris;
Mira gestorum
famuli tuorum;
Solve pollutī
labii reatum,
Sancte Iohannes.

Oversatte ord

Ut queant laxis – For således forløst
resonare – resonere
fībris – tråde, fibre (dativ, ablativ af fibra?)
Mīra gestorum – Undres over gerninger (MI som i mirakel)
famuli tuorum – dine tjenere
Solve polluti – Rense for synd
labii reatum – stænkede læber
Sancte Iohannes

Brug op/ned piletasterne for at skrue op eller ned for lyden.

En ganske fin indspilning af hymnen. Hør hvordan det flyder organisk og afrundet i den sungne metrik. Indspilningen følger som forventet ikke Solfeggio-frekvenserne, for denne viden gik tabt før middelalderen, hvor disse hymner er opstået.

Jeg skal ved lejlighed, når jeg kommer i nærheden af et tomt kirkerum med en lydoptager, forsøge at lave en indspilning, hvor MI er 528. Jeg er interesseret i eksperimentet, og du er måske interesseret i resultatet. Betragt dette [528] som en pladsholder.

Oversat i sammenhæng

For at dine tjenere med deres bestænkede læber renset for synd kan blive forløst og som resonerende tråde i sang lovprise dit skaberværk, Sankt Johannes

Der er yderligere fem vers i hymnen = seks i alt. De bliver alle sunget i indspilningen ovenfor.
http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Ut_queant_laxis

Interessant er det, at der allerede i første vers antydes, at de seks toner indeholder nøglen til helbredelse/forløsning af menneskeligt potentiale i universel sammenhæng ved rette forståelse og anvendelse.

Healing-frekvenser

Ut 396 Hz – Frigørelse fra skyld og frygt
Re 417 Hz – Forløsning af situationer og hjælp til forandring
Mi 528 Hz – Transformation og mirakler (DNA-reparation)
Fa 639 Hz – Forbindelser, relationer
So 741 Hz – Kreative udtryk og løsninger
La 852 Hz – Tilbagevenden til spirituel orden

Disse egenskaber for frekvenserne stammer fra David Hulse, lydterapeut. Vi skal senere se, hvor de kommer fra. Meget overraskende!

Newage-overtro?
En japansk videnskabelig undersøgelse fra 2018 af frekvensen 528 konkluderede, at frekvensen havde en overordentlig stærk stressreducerende effekt endog indenfor fem minutter for de testpersoner, der blev udsat for frekvensen.
https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=87146

528 kaldes også for hjertefrekvensen. MI er miraklet, der sker i hjertet, hvor det stærkeste elektromagnetiske felt i kroppen befinder sig. Dette kan være en forstyrret felt, et bange hjerte. Det kan også være et harmonisk felt, hjertets fred.

Cymatik

Ut 396 Hz (24 antinoder)


Re 417 Hz (28 antinoder)


Mi 528 Hz (32 antinoder)


Fa 639 Hz (38 antinoder)

Sol 741 Hz (42 antinoder)


La 852 Hz (48 antinoder)

Ved hjælp af en stemmegaffel i den pågældende frekvens dannes et unikt mønster med et sæt antinoder i kanten. 528 lyder sådan:

Frekvenserne kan via pythagoræisk tværsums-matematik reduceres til 3, 6 og 9. Ethvert heltals-opdeling af 72 indeholder et matematisk relation til phi. 12, 9, 8, 63, og 2 er brugbare.” 12, 9, 6 and 3 i særdeleshed har alle specifik betydning i esoteriske systemer, der er fragmenter af et glemt totalsystem, en oprindelig videnskab.

Jeg bliver nødt til i forbifarten at nævne to skikkelser, der har forsket i vand. Masaru Emoto har netop forsket i vand i forhold til intentioner. Victor Schauberger har forsket i vand i forhold til dynamik og bevægelse.

Frekvenserne i hz kan reduceres via tværsum til disse tal:

369 = 18 = 9
417 = 12 = 3
528 = 15 = 6
639 = 18 = 9
741 = 12 = 3
852 = 15 = 6

Nikola Tesla sagde: Hvis du kender betydningen af 3, 6 og 9, har du nøglen til Universet.

Pythagoras

Der er en relation til tallet 72 – phi = 0.5 x [secant 720]

Secant af en cirkel er en trigonometrisk funktion forkortet i matetematik til sec (sec {} = 1 / cos {})

Phi er sammen med Pi de to store mærkelige og skæve tal, der gennemsyrer Universet. Det tredje ‘tal’ er ikke et egentligt tal men en relation, en algoritme kaldet det gyldne snit. Fibonacci-rækken er 1,2,3,5,8,13, 21, 34, … altså summen af de to foregående tal er det næste i rækken.

Pythagoras’ system beskriver de intertonale relationer, intervallerne. Det er samtidigt overtonerækken, og denne er opbygget efter algoritmen det gyldne snit.

Grundtone: Prim er relationen 1:1
1. overtone: Oktaven er relationen 1:2
2. overtone: Kvinten er 3:2
3. overtone: Kvarten er 4:3
4. overtone: Oktav igen
5. overtone: Stor terts er (3/2)4 x 1/2)2
6. overtone: Lille terts er (2/3)2 x 22
7. overtone: Lille septim er (2/3)2 x 22
8. overtone: Oktav igen
9. overtone: Stor sekund er (3/2)2 x 1/2
10. overtone: Lille sekund er 2/3)5 x 23

Du læser ikke noder? Men se på det som en kurve, der flader ud. Afstanden mellem overtonerne bliver mindre og mindre men dannes op til 100.000 hz. Toner/frekvenser under det menneskeligt hørbare område, subsoniske frekvenser, er derfor ikke defineret som toner men som rytmer. Himmellegemer bevæger sig i dette frekvensområde. Toner/frekvenser over det menneskeligt hørbare område, supersoniske frekvenser, kan muligvis høres af visse dyr, men på et vist punkt glider frekvenserne over til, hvad der betegnes som lys i et farvespektrum startende med infrarødt og sluttende ved ultraviolet.

Disse proportioner eller algoritmer findes i geometriske proportioner overalt i naturen, men altså også som frekventielle proportioner eller mønstre.

Universet er et fraktalt, skalerbart frekvensfelt.
I begyndelsen var frekvensen.

Universets stående bølge

Neo-pythagoræisk praksis findes helt oppe i toppen af fysik. En repræsentant er den tyske fysiker Hartmut Müller. Han var den yngste medlem af Videnskabernes Akademi i Rusland, og da han i slutningen af 90’erne vendte tilbage til Tyskland, måtte han skrive under på, at han ikke ville omtale sin forskning fra Rusland i de følgende 10 år. Det gjorde han så i slutningen af 00’erne.

Lignende forskning i Vesten er hi-jacked af militæret, i særdeleshed det amerikanske. Videnskaben findes, det foregår blot i underjordiske hi-security-anlæg vha bortførte, tavshedstruede eller fragmenteret/kompartmentaliserede videnskabsfolk. Det var de samme folk, der stjal Teslas apparaturer og efterladenskaber og efter forlydender tog livet af ham. I Rusland var der – paradoksalt nok – selv under den kolde krig og sovjetregimet fri forskning indenfor alle områder. Visse anvendelser af videnskab var belagt med klassificering, men aldrig i samme omfang som i Vesten.

Årsag: selv i det infamøse sovjetregime var videnskab aldrig i samme grad kommercialiseret, politiseret og militariseret – for der var ingen penge i det!

Hartmut Müller beskriver Universet som en stående bølge, der følger den pythagoræiske skala og de naturlige/universelle solfeggion-frekvenser.

H.M. siger som følgende: Der findes ikke materie uden ånd. Der findes ikke ånd uden materie.

H.M.s hovedprincip kaldes han for global skalering, hvilket er et fraktalt opbygget univers.

H.M. forfægter proton-resonnans, hvilket er det nærmest ubegribelige fænomen, at enhver atomkerne (proton) kender tilstedeværelse af en anden protonkerne hvor som helst den befinder sig i Universet – omgående! Lysets hastighed som begrænsning for kommunikation er ikke-eksisterende.

Et fundamentalt problem ved fysik og videnskab har været, at bevidsthed har været fraværende – sat udenfor døren. Bevidsthed har været et mekanisk biprodukt af elektro-kemiske processer i hjernen. Dette er en videnskabelig løgn eller i bedste fald misforståelse. Bevidsthed er ikke-lokal og derfor ikke et biprodukt af en valnøddeformet rynke bag hjerneskallen. Bevidsthed er universel og en del af totaliteten. Gud er bevidsthed. Universet er derfor ikke en kaotisk, ubevidst, meningsløs, randomiseret og selvdestruktiv maskine, men en intelligent, skabende og selvopretholdende organisme.

Astroteologi

I en senere version er der syv og ikke seks toner. Deraf navnet oktav, den ottende tone, der er en oktavering, dvs frekvensfordobling af den første tone.

Den syvende tone kaldes Si (Ti)

Hvis man starter skalaen ovenfra og ned – i musikteori kaldet den diatoniske skala, da den består af to slag overgangstoner, halvtoner og heltoner (se klaviaturet) – får man i en esoterisk tydning en skabelsesberetning:

Do (Ut) – Dominus = Gud
Si – Sidera = stjernerne, Universet, makrokosmos
La – Lactea = Mælkevejen, galaksen
Sol – Solen, Helios (Jesus Kristus)
Fa – Fata, skæbnen, astrologi baseret på solsystemets planeter og
deres skæbnedannende dynamik
Mi – Mikrokosmos, Jorden
Re – Regina, dronningen, Luna, månen
Do –

Den esoteriske forklaring af den nedadgående skala gemmer sig i Genesis.

Og Jorden var øde og tom, og der var mørke over vandene (Himlen), og Guds ånd svævede over vandene.
Do er dag 0. Før skabelsen, the Big Bang.
Si er dag 1. Yin er mørke (mørk materie, sort energi), Yang er lys (materie, energi). Dette er Makrokosmos.
Gud sagde: Lad der blive lys.
La er dag 2. Lad der være et firmament i midten. Gud skaber galaksen, Mælkevejen.
Sol er dag 3. Lad Himmel og Jord samles på ét sted. Gud skaber solsystemet, heliosfæren.
Fa er dag 4. Skæbnen, dag og nat, tiden (Kronos, Saturn, Satan – modsigeren), astrologi. Gud skaber tiden via sin modpol/opponent.
Mi er dag 5. Gud skaber Jorden – der i øvrigt er mere vand en jord.
Dette er mikrokosmos
Re er dag 6. Gud skaber mennesket. Regina er månen. Den, der ikke styres af Gud, styres af Månen. Månefaser, menstruationscyklus, tidevand. Steiner: man sår kun i Yin-cyklen (fuldmåne, nymåne)
Do – Og på syvendedagen hvilede Gud.

Kristen esoterik

I det 11.-12. århundrede opstod indenfor den katolske kirke ideen om frekvenserne implementeret som ‘teknologi’ i gregoriansk sang. Men 150 af hymnerne i systemet forsvandt i løbet af historien. Deres forsvinden var ikke tilfældig men intentionel. Disse hymner var de mest healing-potente, og da Kirkens ledelse ikke ønskede healing og helbredelse men afhængighed og afmægtighed, blev hymnerne gjort utilgængelige for den samlede menighed.

I 1997 henvendte dr. Joseph Puleo sig til Kirken og efterspurgte deres udlevering. Kilde dr. Leonard Horowitz. Kirken nægtede ham adgang. Hvorfor nægte folk adgang, hvis man ikke har noget at skjule? Vi vil ikke her gøre nærmere rede for, hvordan de ultrarige og magtfulde familier som Medici og Borghia o.a. købte sig ind i Kirken. Det er også via dem og venetianerne, at vi har et kunstigt 10-talssystem og ikke et naturligt 9-talssystem.


Dr. Leonard Horowitz
 – hvis du mener, at du kender til Solfège-frekvenser og kammertone 432 uden at kende til Horowitz’ bidrag, så har jeg den dårlige nyhed til dig, at du IKKE kender emnet godt nok. Den gode nyhed er, at det får du hermed et afsæt til.

528 Revolution

Så hvad skjulte de? Det viser sig at være en indkodning af Biblen, der har fundet sted i tidlig historisk tid – hvornår? Vi ved det faktisk ikke, men mit eget bud er: Ved nedbrændingen af det store bibliotek i Alexandria i perioden, hvor Romerriget transformerede sig til Den Katolske Kirke.

Den lille tværsumstabel

Der findes egentlig kun 9 tal. Vi burde have et 9-talssystem, men der sneg sig et 0 og et 10-tal ind, så nu har vi et 10-talssystem. Dette er ikke en matematisk afhandling men handler kun om de særlige kvaliteter, der findes i de 9 tal, og som gør, at vi kan begynde at forstå, hvad musik, frekvenser, helbred og tal har med hinanden at gøre.

Tværsummen er vandret sammentælling i modsætning til lodret sammentælling i købmandsregning og normal matematik.

9 er stabilt og uforanderligt. 9 har en frekvens, hvis kvalitet er harmoni og altomfattende helhed.

9 x 1 = 9
9 x 2 = 18 = 9
9 x 3 = 27 = 9
9 x 4 = 36 = 9
9 x 5 = 45 = 9
9 x 6 = 54 = 9
9 x 7 = 63 = 9
9 x 8 = 72 = 9
9 x 9 = 90 = 9

Sammentalt = 81 = 9
Dette er det grundlæggende princip i kvaliteten, essensen af tallet 9. Herefter kan vi se, hvordan de andre tal har lignende og alligevel anderledes kvaliteter.

8 er imploderende, jævn nedgang – intet overspring. 8 kan siges at indeholde en frekvens af kollaps som i entropi.
Hvis vi lægger 8-tallet ned ∞ får vi noget helt andet – uendelighed.

8 x 1 = 8
8 x 2 = 7
8 x 3 = 6
8 x 4 = 5
8 x 5 = 4
8 x 6 = 3
8 x 7 = 2
8 x 8 = 64 = 1
der er 64 felter i et skakspil og 88 tangenter på et klaviatur
8 x 9 = 9

Sidste række ender altid med 9 (alt ender med 9)
Sammentalt = 45 = 9, dvs. det gælder for alle talrækker

7 er nedadgående vha 1 overspring

7 x 1 = 7
7 x 2 = 5
7 x 3 = 3
7 x 4 = 1
7 x 5 = 8
7 x 6 = 6
7 x 7 = 4
7 x 8 = 2
7 x 9 = 9

6 cirkulerer om 6, 3 og 9 vha 2 nedadgående overspring

6 x 1 = 6
6 x 2 = 3
6 x 3 = 9
6 x 4 = 6
6 x 5 = 3
6 x 6 = 9
6 x 7 = 6
6 x 8 = 3
6 x 9 = 9

5 er nedadgående med 3 overspring

5 x 1 = 5
5 x 2 = 1
5 x 3 = 6
5 x 4 = 2
5 x 5 = 7
5 x 6 = 3
5 x 7 = 8
5 x 8 = 4
5 x 9 = 9

4 er nedadgående med 4 overspring

4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 3
4 x 4 = 7
4 x 5 = 7
4 x 6 = 3
4 x 7 = 8
4 x 8 = 4
4 x 9 = 9

3 ligner 6 startende ved sig selv = 5 overspring

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9

2 starter en opadgående bevægelse med 1 overspring

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 1
2 x 6 = 3
2 x 7 = 5
2 x 8 = 7
2 x 9 = 9

1 er opadgående uden overspring

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2

9 fuldender cirklen ved at være statisk

Tallene i det engelske alfabet
– 26 bogstaver/tal

De kalder det for numerologi.
Et bedre navn er Gematria eller AlphaMath.

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 1
K = 2
L = 3
M = 4
N = 5
O = 6
P = 7
Q = 8
R = 9
S = 1
T = 2
U = 3
V = 4
W = 5
X = 6
Y = 7
Z = 8

Sammentalt = 126 = 9

3×1 = 3 + 3×2 = 6 + 3×3 = 0 … gentaget op til 26×3=6 = 153 = 9
6×1 = 6, 6×2 = 3, 6×3 = 9 … samme sekvens = 153 = 9
9×1 = 9, 9×2 = 9, … samme sekvens = 234 = 9

Det hebræiske og det engelske alfabet kan tydes på samme måde, selvom det læses i hver sin retning. Efterhånden bliver vi nødt til at sige, at alle veje fører til 9.

Hebraisk stammer fra akkadisk, det babylonisk-semittiske sprog. Hver stavelse har sin egen frekvens, når den synges. Det første sprog hed Babel. Akkadisk betyder ‘porten til Gud’. Sprog, der siden er udviklet, kan ikke tydes numerisk, og ‘porten til ‘Gud’ er derfor skjult – babelstårnet der faldt. Var der nogen, der saboterede ursproget, så det kollapsede og døren blev lukket?

Det hebraiske alfabet består af 22 tegn. Der er 220 mellem Fa og Sol i den musikalske skala. Der er 22 månecykler, hvor hvert element skifter polaritet fra nord til syd.

Bibelkoder

Hele alfabetet findes i Salme 119 i Salmernes Bog. Underligt nok ikke i den danske oversættelse (1931-udgave) men derimod i den engelske.

Hver 6. vers starter med et nyt bogstav:

Aleph
Beth (heraf navnet alfa-bet)
Gimel
Daleth
He
Waw
Zayin
Heth
Teth
Yodh
Kaph
Lamedh
Mem
Nun
Samekh
Ayin
Pe
Tsadhe
Qoph
Resh
Sin
Shin
Taw

Med den engelske version menes Kong James Bibel. Der kan siges meget om det redaktionelle, men et faktum var, at Kong James VI af Skotland aka Kong James I af England var frimurer af den skotske rite, hvilket vil sige tempelridder – hvilket der igen kan siges vældig meget om. Fulde af hemmeligheder m.m., men de vidste, at Biblen gemte på deres hemmeligheder, der kun viste sig for de indviede (de illuminerede, oplyste). Så mens de manipulerede i det redaktionelle, sørgede de for at gemme godbiderne intakte. Her finder vi forbindelsen til Johannes Døberen, der ifølge tempelridderne var ‘Mesteren’ før Jesus. Onde tunger vil vide, at de tilbad et hoved – som i Johannes Døberens afhuggede hoved, da det blev serveret på et fad for bitchen Salome. Den onde tunge var den franske konge Philip den Smukke, om hvem der bestemt ikke kan siges noget smukt.

At Johannes var mentor for Jesus er jo mainstream og står i Det Nye Testamente, så hvad er egentlig problemet? Hvis det er en hemmelighed, er det en hemmelighed i fuldt dagslys.

Alfabetet indlejret i Salme 119 på hebraisk falder på hvert 8. vers og giver tallene:

1,9,8,7,6,5,4,3,2,1,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Vi har ovenfor set, at tallet 8 giver den faldende/imploderende talrække i forhold til engelsk, der giver en eksploderende række.

Et bedre spørgsmål end: HVEM var Moses er HVAD var Moses? Moses var for det første et egyptisk navn (Thut-Mosis). Dernæst var det en titel.

De fire mosebøger, Toraen, har ikke egentlige navne på dansk.
Det har de på græsk og latin:

1. Mosebog hedder Genesis (Skabelsen)
2. Mosebog hedder Exodus (Udvandringen fra Egypten)
3. Mosebog hedder Leviticus (Levitternes, præsternes lovtekster)
4. Mosebog hedder Tallenes bog
5. Mosebog hedder Deuteronomi (Ordenes Bog)

4. Mosebog hedder også ‘I ødemarken’, fordi den beskriver jødernes vandring ørkenen. Det giver i øvrigt ingen mening at vandre 40 år rundt i ørkenen, når man kan krydse Sinai- og Negev-ørkenen på et par uger til fods – max! Så det skal ikke tages bogstaveligt eller som udtryk for konkret historie – som meget andet i Biblen.

I Tallenes Bog findes antydninger til tallenes betydning.
Visse tal går igen og igen:

7
Der er 7 dage i ugen.
Gud skabte Verden på 7 dage
Den 7. søn af den 7. søn
Der er 7 toner i den fulde diatoniske skala (hvide tangenter på klaveret)

12
Der er 12 måneder i året
Der er 12 disciple om Jesus
Der er 12 riddere om det runde bord
Der er 12 toner på klaveret med de sorte tangenter (7+5)

7 og 12 er altså vigtige. Det giver et fingerpeg om, hvor vi skal lede.

Tallenes Bog, kapitel 7 vers 12 og frem til vers 83 findes en sekvens, der opdeler sig hvert 6. vers, og som starter med Første dag, Anden dag … frem til 12. dag. Det er tilsyneladende en triviel opremsning af de gaver, der blev overbragt Moses til bygningen af Helligdommen. Opremsningen indeholder en hel række tal – et sølvfad, der vejer 130 sekel, en sølvskål 70 sekel, en kande 10 sekel, 1 tyr, to hornkvæg, 5 bukke, 5 lam, osv. Det giver meget lidt mening andet end som et stykke lagerforvaltning. De 130 og 70 sekel går igen og igen. Det samme med 10 sekel osv-osv. Er der en særlig dyb betydning, der skal graves frem i antallet af offergaver og dyr? Eller er det en distraktion, er det er her vi mødes af portvagten til den indre tempelgård?

NB! springende punkt – hvordan kommer man fra Tallenes Bog til den særlige form for solfege, der udløser de særlige (magiske) tal:

Ut = 396 = 9
Re = 417 = 3
Mi = 528 = 6
Fa = 639 = 9
Sol = 741 = 3
La = 852 = 6

Here we go!

Det gør vi ved at bruge den pythagoræiske metode med tværsums-reduktion, som vi har demonstreret ovenfor:

Vers 12 = 1 + 2 = 3
Vers 18 = 1 + 8 = 9
Vers 24 = 2 + 4 = 6
Vers 30 = 3 + 0 = 3
Vers 36 = 3 + 6 = 9
Vers 42 = 4 + 2 = 6
… gentag frem til vers 78

396 går igen, så man fatter det … hvis man fatter det.
Det er den første frekvens UT

I Vers 13 tales der om brændofferet af en ung tyr, en vædder og et lam.

Vers 13 = 1 + 3 = 4
Vers 19 = 1 + 9 = 1
Vers 25 = 2 + 5 = 7
… gentag

Næste frekvens er altså 417 – RE

Vers 14 = 5
Vers 20 = 2
Vers 26 = 8
… gentag

Frekvens 528 – MI

Vers 15 = 6
Vers 21 = 3
Vers 27 = 9
… gentag

Frekvens 639 – FA

Vers 16 = 7
Vers 22 = 4
Vers 28 = 1
… gentag

Frekvens 741 – SOL

Vers 17 = 8
Vers 23 = 5
Vers 29 = 2
… gentag

Frekvens 852 – LA

Som sagt: Hvad der står på linjerne i Tallenes Bog 7, 12-83 er nærmest irrelevant, repetetiv opremsning. Det er kodningen og de skjulte tal, der er relevante.

Teologer og mainstream bibelstuderende har aldrig studset over, at størstedelen af Salme 119 var så kedelig, og at der måske kunne være en mening med kedsomheden. Det særligt levitisk-jødiske tankesæt, pesha, analogier, talmystik/indkodning har de aldrig fattet. Kabalisterne sidder og griner langt ind i skægget, men det viser sig, at mange af dem heller ikke har fattet visse afgørende sammenhænge, og de har frustreret siddet for dem selv med fragmenter af den viden, som de vidste var tabt, og som de søgte at rekonstruere ved konstant at pendle mellem Egypten og Babylon (hvor Kabbalah opstod – se Den Døende Gud og Kabbalah).

David Livingstone, der har lært os om Den Døende Gud, er fremragende til at opspore, hvordan satanikerne har indlejret sig blandt kabbalisterne, og hvordan hemmeligheder har tiltrukket de værste magtsyge kryb op gennem historien. Hvad Livingstone underkender og ikke er så fremragende til, er selve indholdet i Kabbalah, og hvordan det er en videnskab i fragmenter. Han har kortlagt magtstrukturerne men ikke videnskaben, som han i bedste fald betragter som irrelevant og i værste fald som skadelig.

Vi må her minde os selv om, at Kabbalah hverken er godt eller ondt, gavnligt eller skadeligt. Esoterisk viden er hverken godt eller ondt. Hemmeligheder i sig selv bevaret blandt frimurere, esoterikere, mysterieskoler o.a. gør det hverken til godt eller ondt eller dem til gode eller onde. Ondskaben ankommer I DET ØJEBLIK, en person med ond intention træder indenfor døren, bemægtiger sig denne viden, hi-jacker den / stjæler den til egne formål vendt imod andre. Ikke engang selvom dette har fundet sted og er sat i system, gør det denne viden til god eller ond. Allerhøjest farlig, og her må man igen spørge sig selv: farlig for hvem og under hvilke forudsætninger?

Svaret er: farlig, fordi ondskab i form af mennesker med ond intention findes, og fordi magtfuld teknologi (Teknolgi X, ApoTheum, se Daniel Lizt aka Dark Journalists X-serie) og viden i hænderne på mennesker med ond intention bliver farlig for alle andre. Hemmeligholdelsen på den ene side skyldes en dyb historisk erkendelse af dette faktum, og på den anden side, at ondsindede grupper har begæret, at teknologien kun var i deres hænder. Ikke kun det ene, heller ikke kun det andet. Konspiranoikere ser kun det ene, newage-utopister ser kun det andet. Vi er nødt til at se begge dele.

Frekvenser – velsignelse eller våben?

Lad os her springe mellemregningerne over og svare: potentielt et våben og desværre i praksis et sådant. Men også potentielt en velsignelse. Så hvad er den praktiske applikation af Solfeggio-frekvens-teknologien som velsignelse? Her har jeg brug for din hjælp. Jeg ved, hvor jeg skal lede, jeg har en del information. Er din nysgerrighed vækket som min?

Denne viden er som ovenfor beskrevet introduceret af dr. Joseph Puleo og dr. Leonard Horowitz. Sidstnævnte er ingen letvægter i videnskaben, han har rekorden i de fleste pier-reviewed arkikler indenfor sit oprindelige videnskabsfelt: dentologi. Han har også haft et tæt samarbejde med NASA – om hvilke man kan sige alt muligt ufordelagtigt (Not A Straight Answer), men et faktum er, at NASA bad ham om at udvikle et middel til at booste immunforsvar for astronauter vha Solfeggio-teknologien. Hans svar var: Det kan jeg godt, men jeg kræver, at I introducer bøn i produktionsfasen. WHAT?!

Altså: De substanser i væskeform, som han udviklede, blev indkodet med de universelle frekvenser. Vand er en superleder, vand kan indkodes, vand har hukommelse, vand er intelligent og mennesket og dets celler består af 95% vand. MEN, sagde Len Horowitz til folkene fra NASA, I er nødt til at indkode det med intention også. Bøn virker.

OK, sagde raketfyrene- måske tænkte de, mens de kløede sig lidt i nakken: det kan jo ikke skade, selvom vi måske ikke tror på det, og når nu doktormanden insisterer. Bøn og tro er i samme kategori-sfære. Et lignende forhold kan ses i forhold til Grander-teknologien. Det kan godt være, at de store virksomheder synes, at det er woo-woo-mærkeligt, at Grander-teknologi – fx en rustfri stålstav med en postuleret indkodning nedsænket i vand skaber struktureret vand (vand er ikke bare vand).
Men som de kapitalist-pragmatister det er, er der intet, der overtrumfer resultaterne: Deres vandrør bliver kalk- og belægningsfrie, hvilket var deres store problem! Det virker, ergo … virker det. Punktum. Placebo kommer ikke engang på tale.

Det samme med frekvensstruktureret vand iflg. Solfeggio-frekvenserne.

Så hvordan gør man?

Kort sagt: Man udsætter sig for vand eller andre substanser, der er indkodet med frekvenserne.
Dernæst tilføjer man intention.
Den kraftigste form for intention kaldes for bøn.

Vi vender tilbage til emnet. Jeg synes, at jeg har brugt din tid i tilstrækkelig grad i dag. Du står tilbage med ubesvarede spørgsmål. Vi er i samme båd, min ven. Svarene ankommer.

Jeg tror i øvrigt lige jeg går ned i mit køkken, skænker mig et glas vand, sænker en Grander-stav ned i det … og afsynger Ut Queant Laxis med MI på 528 

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

One Comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *