Kultur,  Kunst,  Musik

Vokalmusik 1999-2008

Forord

Perioden 1999-2008 var en aktiv periode med musik-komposition.
Specialet var vokalmusik. Der var fire afsæt for det:

  • Et aktivt liv som korsanger i en række kor og vokalensembler
  • En uddannelse som musikleder fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med forudgående studier i violin fra det daværende Fynske Musikkonservatorium. samt et hovedfag i musik ved Musikvidenskabeligt Institut, Kbh.
  • Korleder for forskellige ensembler
  • Medstifter af komponistforeningen KomVest – Vestebro Komponistforening

Det blev også til en samling af partiturer (noder – eksempel nedenfor) udgivet på et tysk forlag kaldet The Choir Work med værker på engelsk og latin. Nogle af dem findes nedenfor. Filosofien med at danne en komponistforening var at give Dansk Komponistforening modspil ift. til vokalmusik. I 14-1500-tallets europæiske kunstmusik var alle, der skrev kormusik, selv sangere: Johannes Ockgekhem, Josquin Desprez, Orlandi di Lasso, Giovanni Palestrina m.fl. og i Danmark f.eks Mogens Pederssøn – alle var de sangere, før de var noget andet. Så når de skrev det, vi som kor-enthusiater og forenings-stiftere syntes var den ideelle kormusik, så kendte de mediet indefra. Mange komponister i dag er klaverspillere. Et klaver er et slagtøjsinstrument i princippet, det stik modsatte af en stemme. En stemme er langt mere i familie med blæse- og strengeinstrumenter, for det er det, som stemmen er: en luftstrøm der sætter strenge i svingning og som kan moduleres hele tiden. En klavertone sætter i gang, og så er løbet kørt. Klaveret gør med al respekt noget helt andet, men det har brug for mange toner/anslag for at gøre det. Denne klaverfiksering havde desværre sat sit præg på ny vokalmusik skrevet af partiturkomponister. Noget af det var nærmest usyngeligt-fortænkt eller som det hedder på fagsproget: non-ideomatisk = uden for idiomet/mediet/instrumentet, som er menneskets organiske stemme. Hos de gamle var stemmen idealet, som alle instrumenter prøvede at efterligne. Vi ville gerne komme med et indspark her. Det blev til 10 års flittig produktion med årlige projekter, der førte direkte frem til opførelse.

Følgende indspilninger, der blot er en del af den samlede produktion, er næsten alle gjort i regi af Ensemble Vest, der ikke var et fast bestående kor men en lang liste af korsangere fra de københavnske amatør og semiprofessionelle kor ledet af professionelle dirigenter. De fleste optagelser er gjort i kirkerum, da kor er skabt til sådanne rum. To optagelser er med et jysk vokalensemble fra konservatoriet i Ålborg, og to optagelser er med en top-professionel duo med klaver og basbaryton. En enkelt add-on optagelse er med daværende organist i Helligåndskirken i Kbh. og en anden er med en ung strygekvartet af konservatoriestuderende.

Mark Hillman, der er featured i starten som tekstforfatter, er en engelsk playwright og digter og et meget stort menneske, som jeg havde er flerårigt samarbejde med. Det blev til langt flere end de seks sange, der er med her, og vi startede på at skrive en opera i slutningen af samarbejdet, hvor Mark så blev alvorligt syg. Han overlevede.

English translation

Vocal music 1999-2008 – Preword:
The period 1999-2008 was an active period of music composition.
My specialty was vocal music. There were four outlets for it:
An active life as a choir singer in a number of choirs and vocal ensembles
An education as a music director from the Royal Danish Conservatory of Music with prior studies in violin from the then Funen Conservatory of Music – now Carl Nielsen Music Academy. as well as a major in music at the Department of Music Science, Copenhagen.
Choir director for various ensembles
Co-founder of the composer association KomVest – Vestebro Komponistforening

I published a collection of scores (sheet music – example below) published by a German publisher called The Choir Work with works in English and Latin. Some of them are given below. The philosophy of forming a composers’ association was to give the Danish Composers’ Association a counterpoint to vocal music. In 14th-16th-century European art music, everyone who wrote choral music was a singer himself: Johannes Ockgekhem, Josquin Desprez, Orlandi di Lasso, Giovanni Palestrina and others. and in Denmark, for example, Mogens Pederssøn – they were all singers before they were anything else. So when they wrote what we as choral enthusiasts and association founders thought was the ideal choral music, they knew the medium from the inside. Many composers today are pianists. A piano is basically a percussion instrument, the exact opposite of a voice. A voice is much more closely related to wind and string instruments, because that is what the voice is: a stream of air that sets the strings in motion and which can be modulated all the time. A piano note sets things in motion, and then its done. The piano, with all due respect, does something completely different, but it needs a many notes/strokes to do it. Unfortunately, this piano fixation had left its mark on new vocal music written by score composers. Some of it was almost unsingable-intellectualized or as it is called in the technical language: non-ideomatic = outside the idiom/medium/instrument, which is the human organic voice. With the ancients, the voice was the very ideal that all instruments tried to imitate. We would like to make a contribution here. It turned into 10 years of diligent production with annual rehearsal projects that led directly to concert performance.

The following recordings, which are just a part of the overall production, were almost all made under the auspices of Ensemble Vest, which was not a permanent choir but a long list of choral singers from the Copenhagen amateur and semi-professional choirs led by professional conductors. Most recordings are made in church rooms, as choirs are created for such rooms. Two recordings are with a Jutland vocal ensemble from the conservatory of Aalborg, and two recordings are with a top-professional duo/trio with piano and bass baritone/soprano. A single add-on recording is with the then organist in the Church of the Holy Spirit in Copenhagen. and another is with a young string quartet of conservatory students.

Mark Hillman, who is featured at the beginning as a lyricist, is an English playwright and poet and a very great person, with whom I had beneficial years of collaboration. It turned out to be far more than the six songs that are included here, and we started writing an opera at the end of the collaboration, when Mark then became seriously ill. He survived.

God fornøjelse – MH

SONGS TO LYRICS OF MARK HILLMAN___________________________________

Photo my heart

Lyrics: Marc Hillman

Photo my heart
For the poem I cannot write
Usher time’s bride
Immortal and abiding in you

Lock down my heart
For the poem I will not start
Fashion no keys from hiding in you

Photo my heart
For the poem I cannot write
Lock down my heart
For the poem I will not start

On random wind

Lyrics: Marc Hillman

And becoming love, and seeing
Between unspoken things
And free to be a trackless leaf
On ran-dom wind
from sighed re-lief

And no-thing left, still carrying all of you
with you to teach Others
Each with their own belief.

One devoted moment

Lyrics: Marc Hillman

Is all it took
The one devoted moment
when the world was turned

I sat, head quite white
waiting and concentrated

The hearts explosion
Everybody,
I can see blue sky!

The fifth wind of pisces

Lyrics: Marc Hillman

Was a wind
Pisces,
Was a feral wind
aware share

Blown to seed
them Sown by freedom,
Plant genes are a ‘flight

Was a feral wind
that moves us to the cliff tonight?

Man at cliff edge, Man at cliff edge
All is patience,
Pisces, Patience

Fill with love this sea a-byss
If a feral wind’s adrift
And man has lis-tened,
has Listenedwell to this
Share

A fifth and feral wind is
Metta for an up-stream

TWO SONGS FOR PIANO AND VOICE_____________________________________

Lyrics: Marc Hillman

Wild birds

All the hours left are wild birds
Now they fly away like every word
When I reach to touch
what’s in my heart
One hand of feather

Love is light as this
and never less
Than wild bird

Every missing kiss was wild birds
Taken by the wind to God knows where
When I try to fol-low them back there
They disappear

Love is never lost
Yet always was
Like wild birds

In untamed night
Blackthroated,
silently in flight

As I was kneeling
I saw your wings so open
Love was lifted out
Out of my sight and

All the hours left are wild birds
Now they fly away like every word
When I reach to touch
what’s in my heart

One hand of feather
Love is light as this
and never less
Than wild birds

You’re not there, and I’m not there

This mercy, people bow their heads
Then knit mind’s fingers nervous shreds
What can be done when prayer’s all fear
And your’re not there and I’m not here

And where the ab-sence felt like loss
Where free heart wrote in free heart press
Yet subs made headline so austere
“I’m not here and you’re not there”

Surrender claims back miracles
In silent normal particles
Listen, listen, it sounds so clear
You’re not there and I’m not here

In absent parties who will sing
‘E-lei-son’, beg, try anything
Absence self is a strange career
And you’re not there and I’m not here

And a wave rolls o-ver
Over and o-ver

Over its own wave over and
What wave is made with-out some sand?
Be-gin-ning or end a wave’s un-clear
And you’re not there and I’m not here

Let’s see the sand and waterless
On an unseen dance, wave-less crest
In time we’ll be gone if you dare
And you’re not there and I’m not here

All ab-sence is a ful-ler sea
And a wave rolls
over Over and over

Over its own wave over and
What sea is made without some wave?
Beginning or end a a sea’s unclear
And you’re not there and I’m not here

Someone – Anyone

Lyrics: Marc Hillman
(This song was never recorded.
Instead you can have a look into the score while playing with a computer-generated sound)

Someone – anyone

In prayer
Can you hear?

Don’t forget Me
I’m Here alone
Tied

Someone – anyone
Untie my knots

Don’t for-get Me I’m
Here alone Tied
Don’t forget Me
I’m Here a-lone
Tied

Someone – anyone
In Prayer
Can-you hear?
Can you hear?
Amen.

SALMER_____________________________________________________________

To sange til den Hellige Ånd

Livets fylde, glædens glans

Bøhmisk 1566 / Vilstrup 1851

Livets fylde, glædens glans,
troens krone, håbets krans,
ild som kærligheden mild,
Helligånd, du Himmel-ild,
o, kom til os!

Lad de frosne kilder tø,
spire lad det tørre frø,
flammen, som forborgen var,
gør du, Herre, åbenbar,
o, kom til os!

Skænk os evighedens fred,
du, som selv er evighed,
i det indre fold dig ud,
du, som selv er Gud af Gud,
o, kom til os!

Drag ind ad dine porte

Paul Gerhardt 1648

Drag ind ad dine porte,
du sjælens dyre pant,
som mig, da jeg var borte,
i dåbens vande fandt,
o du Gud Faders Ånd,
som er Guds Søns tillige
og har det samme rige
med dem i magt og hånd!

Jeg er som vilde grene,
forvendt og visnet hen,
din guddoms kraft alene
mig giver liv igen;
du har i dåbens flod
min død til grunde sænket,
mig renset og bestænket
med Jesu røde blod.

Gud Helligånd! du giver
hvert bange hjerte trøst,
det læsker og opliver
med Himlens lys og lyst;
ak ja, hvor mangen ve
har fra min sjæl du taget
og ånden sødt hendraget
i Himlen ind at se!

*

O Jesus, Morgenstjerne

gl. dansk mariavise, Thomissøn 1569

O Jesus, morgenstjerne
for jordens ganske bold,
dig tjener jeg så gerne
og gir mig dig i vold;
lys for mig med din nåde,
når jeg bortsove skal,
udløs mig af al våde
til Himmeriges sal!

Dybt hælder året i sin gang – Hommage a Isaac

Grüger 1653

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg véd for vist,
omskiftes ikke så.

Herre, gør mit liv til bøn

Johannes Johanssen 1994

Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

Du er nær, min ven, mit værn,
Gud, uendelig og fjern,
nær som hunger og som tørst,
du er sidst, og du er først,
lyset først i verden sat,
lyset i den sidste nat.

Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!

Af højheden oprunden er

Nicolai 1599

kollektiv sats af Christian Hildebrandt (v1) Morten Hansen (v2) og Peter Lindemann Jørgensen (v3)

Min sjæl i Gud da fryder sig,
når mildelig du ser til mig
med miskundhedens øje.
O Jesus Krist, min frelser god,
dit ord med Ånd og kød og blod
mig salighed tilføje!
Tag mig, favn mig,
gyd i barmen Himmel-varmen,
at din nåde
ved dit ord må ene råde!

O Fader Gud, o Herre blid,
du i din Søn fra evig tid,
så inderlig mig elskte!
Din Søn har selv trolovet mig,
jeg er hans brud så inderlig,
han mig til livet frelste.
Eja, eja,
han det giver, at jeg bliver
i stor glæde
hist i herlighedens sæde.

O Gud ske lov jeg skal ej dø,
min Fader er mit A og Ø,
begyndelse og ende …
… teksten til resten af dette vers er forsvundet, da den tilhører en udgave, der ikke findes i salmebogen

En rose så jeg skyde

Køln 1599
kollektiv sats af Morten Hansen (v1), Peter Lindemann Jørgensen (v2) og Christian Hildebrandt (v2)

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

TRE SANGE FRA SALMERNES BOG________________________________________

Salme 121

Jeg løfter min øjne til bjergene:
hvorfra kommer min hjælp?

Fra Herren kommer min hjælp,
fra himles og jordens skaber.
Din fod vil han ej lade vakle,
ej blunder han, som bevarer dig;
nej han blunder og sover ikke,
han, som bevarer Israel.

Herren den den, som bevarer dig,
Herren er din skygge ved din højre;
solen skikker dig ikke om dagen,
og månen ikke om natten;

Herren bevarer dig mod alt ondt,
han bevarer din sjæl;
Herren bevarer din udgang og indgang,
fra nu og til evig tid!

Salme 51

Skab mig, o Gud, et rent hjerte,
giv en ny, en stadig ånd i mit indre;
kast mig ikke bort fra dit åsyn,
tag ikke din hellige Ånd fra mig;
glæd mig igen med din frelse.

Herre, åbn mine læber,
så skal min mund forkynde din pris.
Giv mig til støtte en villig ånd!

Salme 138

Jeg vil prise dig, Herre,
af hele mit hjerte,
lovsynge dig for guderne;

Jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige tempel,
og mere end alt vil jeg prise dit navn
for din miskundheds skyld;
thi du har herliggjort dit ord.

Den dag jeg råbte, svared du mig,
du gav mig mod, i min sjæl kom styrke.

Alle jordens konger skal prise dig,
Herre, når de hører din munds ord,
og synge om Herrens veje; thi stor er Herrens ære,
thi Herren er ophøjet, ser til den ringe,
han kender den stolte i frastand.

Går jeg i trængsel, du værger mig livet,
mod fjenderes vrede udstrækker du hånden,
din højre bringer mig frelse.
Herren vil føre det igenne for mig,
din miskundhed, Herre, var evindelig.
Opgiv ej dine hænders værk.

TRE SANGE TIL TEKSTER AF HALFDAN RASMUSSEN_________________________

Monument

Over dem som faldt.
Over dem som skal falde.
Over os alle
og overalt.

Dødningeord.
Døde ord.
Hugget i sten
og skåret i træ.
Bøddelord
og ord på knæ.

Over dem som faldt.
Over dem som skal falde.
Over os alle
og overalt.

Fortid og nutid.
Korsmærket jord.
Dødningeord.
Døde ord.

Intet ondt

Aftenens skygger er lange.
Mørk er den jord som bær os.
Men når vi vandrer hinanden nær
kommer en stilhed nær os.

Blidt som det regnfulde mørke
skriver den stille på os.
Vi er som tavler for stilhed og drøm,
intet kan mere nå os.

Blidt som det regnfulde mø-ke
skriver den stille på os.
Vi er som tavler for stilhed og drøm,
intet kan mere nå os.

Dansende gud

Frøet som danser
i tingenes midte.
Stjernen der skælver
i nattens pupil.

Dråben som spejler
uendeligheden.
Kvinden der bar os
før lyset blev til.

Stilhed og vækst.
Der er intet der standser.
Intet er delt.
Det er Gud som danser.

LATINSKE MOTETTER__________________________________________________

Veni Creator Spiritus

Hymne fra det 9. årh.

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui Paraclitus diceris,
Donum Dei altissimi
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dexterae Dei tu digitus,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
Infunde amorem cordibus:
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Gloria Patri Domino,
Natoque qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula. Amen.
Kom Skaberånd,
besøg dit folks sjæle,
opfyld hjerterne, som du har skabt,
med den højeste nåde.

Du, som kaldes Trøsteren,
den højeste Guds gave,
en levende kilde, ild, kærlighed,
og åndelig salvning.

Du med gaver i syv former,
fingeren på Faderens højre hånd
du, Faderens rette løfte,
beriger struberne med tale.

Tænd lyset for vore sanser,
indgyd kærligheden i hjerterne,
styrk vor krops svaghed
med din evige kraft.

Driv fjenden længere herfra,
og giv os fred derefter.
Med dig som leder, der går foran,
skal der ikke ske os nogen skade.

Lad os gennem dig kende Faderen
lære Sønnen at kende,
og altid tro dig,
Ånd af dem begge, til evig tid!

Ære være Gud Faderen,
Sønnen, som opstod
fra de døde, og Trøsteren
i evigheders evighed.

Memento Verbi Tui

Memento verbi tui servo tuo, Domine, in quo mihi spem dedisti, memento Domine: haec me consolata est in humilitatem mea.Husk dit ord til din tjener, Herre, hvor du gav mig håb husk, Herre: dette trøstede mig i min ydmyghed.

OLE SARVIG: EET JORDENS LIVSMINUT____________________________________

Eet Jordens livsminut,
som snart er slut,
er nu mit blik til dig og alle
i menneskenes verden, så febrilske færden.

Jeg elsker Dig,
Du sjæl, som ville mig det vel
og råded’ mig og leded’ mig
i sovendes forfærden
for pludselig at vågne her
på disse magre klippeskær
af denne et som her er truet,
af en flod, som kun Dit sind,
Din kærlighed, Dit mod har givet os
en kraft at vente våren,
hvor du er nær os, i os,
og for evigt kåren.

O hjælp mig nu, min Gud,
at holde tiden ud,
til Du har sagt det, du må sige
omkring den dybe gåde om dit rige.

En fremmed fadergud
har sendt os bud,
at vi helt stille søger vores lige!

De skræmte og de tabte
i disse tiders skakte
hvor andre skæbner samles imod Dig
på Din og og vores rute imod mod Dig.

FIRE KORVISER TIL TEKSTER AF TOM KRISTENSEN___________________________

Identitet ved fuldmåne

Fuldmånetid, natten er blid
og månen uhyggelig stor.
Veje med poppel og veje med pil
lyser i skinnende mil efter mil,
og rummet har nærmet sig jord.

Fuldmånetid, natten er hvid.
Skarntyder er måneskinsskum
Fuldmånebrænding og fuldmånehav
skyller mod grøde fra grøft og fra grav
med lys som det lysende rum.

Fuldmåneskær. Rummet er her
og verden forvandlet og skøn.
Tit må jeg undrende spørge mit Jeg:
Hvem er mon du? Er det dig som er mig?
Og hvis er min hånd, som er grøn?

Mirakler

I en sygarnsæske skjulte jeg en tred’vedobbelt skat,
som bestod af tred’ve våde blanke sten.
Men jeg kunne ikke ane, at i sygarnsæskens nat,
blev de blanke sten som matte tørre ben.

Og jeg kunne ikke ane, at der langs den hvide strand
kunne lokkes ædelstene af en sten,
når blot solen glimred sammen med lidt luft og med lidt salt
på den samme ædelløse lille sten.

Da jeg åbnede for æsken, lå juvelen gul og mat,
og dens kronskær var fordukklet under pap,
og i tred’ve usle stene lå en tred’vedobbelt skat,
som en gøglers kroningssmykke, en attrap.

Men jeg lo … thi ingen trolddom er så underfundgt let,
som at lokke ny mirakler af en sten,
og jeg drejed messinghanen og gav hver en sten et skvæt,
og de vågned som juveler en for en.

To grene

Der er sølvklang i de kølige himle,
og et glimt af metal imellem stene.
Der er isvand og sol, som gør os svimle,
så vi føler os som himmelstrakte grene.

Der er vinter i de gamle gebærder,
som vi lærte i mørket hos hinanden.
Hvad forslår nu de vintervante hjerter
og de blæstforpinte rynker over panden?

Vi er pludselig som grene, der lyser
med en blinkende styrke over marken,
men vi hilser forkomment, og vi fryser
som af minder, der har bidt sig fast i barken.

Et mannakorn

Begik du livet, bedrev du livet,
som det er givet, du bør og gør,
saa er det givet, at alt i livet,-
det blev dig givet, fordi du tør.

For alt i livet, som blev dig givet,
er lys og mørke, i sammenspil,
og har du vovet, og har du lovet,
og har du svigtet, så var du til.

Begik du livet, bedrev du livet,
som det er givet, du må og skal,
så husk at livet, er blevet givet,
til dig i kraft af et syndefald.

REQUIEMFRAGMENT____________________________________________________

Requiem Aeternam

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Giv dem den evige hvile, o Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.
Dig, o Gud, tilkommer lovsang på Zion,
og til dig skal løftet gives i Jerusalem;
hør min bøn,
til dig skal alt kød komme.
Giv dem den evige hvile, o Herre,
og lad det evige lys skinne for dem.

Kyrie

Kyrie eléison – Herre forbarm dig
Christe eléison – Kristus forbarm dig
Kyrie eléison – Herre forbarm dig

Lux Aeterna

Lux æterna luceat eis, Domine,
Cum Sanctis tuis in æternum:
quia pius es.
Requiem æternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Cum Sanctis tuis in æternum:
quia pius es.
Må det evige lys skinne på dem, Herre,
på dine hengivne for evigt:
for Du er nådig.
Giv dem evig hvile, Herre,
og lad det evige lys skinne på dem:
på dine hengivne for evigt,
for Du er nådig.

GHAZAL 838__________________________________________________________

Jalal ud-Din Rumi (-1273)

If you pass your night
and merge it with dawn
for the sake of heart
what do you think will happen

if the entire world
is covered with the blossoms
you have labored to plant
what do you think will happen

if the elixir of life
that has been hidden in the dark
fills the desert and towns
what do you think will happen

if because of
your generosity and love
a few humans find their lives
what do you think will happen

if you pour an entire jar
filled with joyous wine
on the head of those already drunk
what do you think will happen

go my friend bestow your love
even on your enemies
if you touch their hearts
what do you think will happen

*

ADD-ON – INSTRUMENTALMUSIK

Strygekvartet B-A-C-H

Johann Sebastian Bach’s efternavn er et af de få komponistnavne, der kan spilles. Alle bogstaverne er toner. Hele stykket består af kun disse fire toner i et mono tema … men transponeret, vendt vandret, vendt lodret, augmenteret, rytmiseret, oktaviseret … alle tænkelige trick, som den gamle mester selv brugte. NB! Det lyder ikke som noget, J.S. Bach kunne have skrevet.

Præludium og fuga for orgel

*

PS!

Historien om, hvordan jeg fandt på at komponere, er måske værd at bemærke. Især fordi den afmystificerer processen for folk, der er vant til at forholde sig til musik på noder. Sing-a-song-writers, rock-pop-jazz-musikere har ikke den mystiske blokering, de gør det bare. Men de har heller ikke det opskruede klassiske partitur-ideal at leve op til. Hvilket på mange måder er ret sundt.

Jeg må især sige mange gange tak til den fantastiske sanger, guitarist, bluesmusiker og sangskriver Peter Thorup. Han levede et hårdt liv med lidt for mange elefantbajere og døde også af det, men hans talent var enormt. Hans stemmes inderlighed ramte dig i hjertekulen. Det er også et eksempel på, hvordan en person som jeg, der er opdraget, uddannet og afrettet af den klassiske musik fik et indspark fra sidelinjen, der sendte mig et helt andet sted hen.

Han lavede dengang i 70-80’erne en LP-plade – som det jo var dengang – til tekster af Tom Kristensen. Jeg var dengang i 80’erne til al slags musik, bare det var god musik, det var en smeltedigel af godhed. En sang gjorde et særligt indtryk på mig: Påfuglefjeren. Det satte mig i gang med at læse Tom Kristensens digte og noveller og selvfølgelig hans skæve mesterroman: Hærværk. Men digtene især var små koncentrerede perler af mening. Peter og Tom lærte mig … det hele.

Jeg var leder af et kor på det tidspunkt, der lavede såkaldt ‘rytmisk musik’ og oven i købet i regi af Den Rytmiske Aftenskole, en på den tid navnkundig og pioneragtig institution på Vesterbro, Kbh. Hele konceptet med ‘rytmisk’ er imidlertid noget forsludret vrøvl. Hvis musik ikke er rytmisk, er det ikke musik – uanset genre. Og er The Beatles ikke klassisk musik udsat for pop eller popmusik udsat for klassisk satsteknik? Koret blev udsat for et arrangement af Peter Thorups sang for 4-stemmigt kor.

Og så var det, jeg kom på den indlysende-banale tanke, at hvis jeg kunne arrangere en korsats ud fra en given melodi og dens harmonisering, hvor lang ville springet så være at skrive melodien og harmonierne selv, og så arrangere det i korstemmer? Springet var ca. så lang som at gå mellem to fliser på et fortov.

Herefter var det bare at studere satsteknikker, så det battede. Det kræver ingen uddannelse eller certifikat. Jeg tænker – og uden prætentiøs sammenligning i øvrigt – på en af de mest elskede og respekterede komponister indenfor en ramme af 120 år: Modest Mussorgsky. Manden havde aldrig modtaget undervisning specifikt i at komponere, og alligevel efterlod han sig et voldsomt eftermæle. Hans mest kendte værk: Udstillingsbilleder var for sin tid af uhørt originalitet / kvalitet.

Og ja, at få det hele ned til et nodebillede, der kan gives i hånden på folk, der kan læse den slags – som vi siger i branchen: fra bladet – det kræver muligvis en uddannelse. Men høre, hvad det hele drejer sig om, er hver mands eje, der ønsker det.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *