Essay,  Kultur

Ordbog over nysprog

Definition af nysprog:
Et begreb for ord, der betyder noget andet og i visse tilfælde det stik modsatte af ordets oprindelige betydning.

Nysprog/New Speak er beskrevet af George Orwell i 1984 som værende det ultimative kontrolsamfunds særlige sprog til bedrag af dets borgere. Orwell, der i virkeligheden hed Blair (..) var ansat af BBC som propagandist under WW2. Nysprog var et forsøg fra regeringen på at reducere det engelske sprog til 850 essentielle ord, der var egnede til propaganda i det Britiske Imperium. Propagandisk verbal-afstumpning. Big Brother var i virkeligheden Orwells portræt af BBC.

BBC har udover at levere kvalitetsjournalistik også vist sig at være et lydigt og dygtigt redskab for den britiske stat, når de havde brug for en effektivt propagandamaskine – fx når der var en krig på trapperne, i gang eller oppe til evaluering (det kaldes historieskrivning).

Nysprog vender begreber sidelæns og på hovedet for at skabe en illusion om destruktive elementer som værende velgørende – eller omvendt. Nysprog anvendes for at stille brugerne af dette sprog i andet og gunstigere lys i forhold til modtageren. Det kaldes også ‘eufemisk’ sprog. Verbal paintbrushing. Eller som englænderne siger om magi to put a spell on’ spell i den dobbelte betydning at stave og at fortrylle.

Nysprog kalder et hul i jorden for et kunstværk og en gave for skrammel. En spade hedder aldrig en spade. Nysprog kan bruges som et våben. Det kan undtagelsesvist i hænderne på den rette være gavnligt (NLP). I hænderne på den forkerte, kan det være et våben eller en gift (NLP). NLP er ‘nysproglig programmering’ og bygger på den præmis, at mennesker er et stykke programmerbart software, en stump ‘programel’. Ligesom det i militæret ikke hedder personer, men ‘personel’. Det er egentlig en fejloversættelse af begrebet ‘Neo Linguistic Pattern’. At gennemskue mønstre, giver mulighed for at forandre de mønstre, der fanger én i gentagelse. I hænderne på en manipulatorisk behavorist, der ser et individ som et stykke programmel, bliver det et redskab til sindelagskontrol og hjernevask.

A

Agenda 21

Et gennemtænkt tiltag for at skabe et globalt romerrige med den ultimative kontrol over mennesker i alle tænkelige forhold. Via agendaen har et stort antal med rette bekymrede unge fået mandat til at lægge sig indover folks dispositioner, og de før så dynamiske og oprørske miljøbevægelser er nu blot organer for den globale agenda og de store korporationer. Nogle har kaldt det for grøn fascisme. Se bæredygtighed. Se grønne afgifter. Se global opvarmning.

Aktivistisk udenrigspolitik

se Intervention. Overfald på nationer under påskud af enten sikkerhedspolitisk karakter (se dette) eller vha såkaldte fredsbevarende styrker (se disse)

Al Qaeda

betyder ‘databasen’. Et agentur oprettet af CIA i slutningen af 70’erne til at bekæmpe russerne i Afghanistan, som USA, England og Saudi-Arabien gerne selv ville intervenere. Trænet og organiseret af CIA, finansieret af Saudi-Arabien (se dette).

Hvis der er brug for at kalde dem terrorister (se dette), bliver de kaldt det. Så danner de et påskud for indgriben. Hvis der er brug for at kalde dem Folkets sande befriere fra deres onde tyran, så hedder de det. Et andet navn for dem ville være ‘rejseholdet’.

Anarkisme

Ifølge den nysproglige definition, er det ensbetydende med total lovløshed, kaos, brændende benzintønder på gaderne, og bander, der hærger løs. Ifølge tilhængere af statsreligionen, er en anarkist en trussel mod statens enevælde og totale ret til at udøve vold, definere hvad man skal tro og tænke, definere hvad der er ret og uret – og ret til selv at begå uret. Ifølge de samme tilhængere, er mennesker ikke i stand til at tænke, handle, føle og dømme selv, men har brug for en far og en mor, der hele tiden fortæller dem, hvordan de skal tænke, handle, føle og dømme. Truslen består især i, at anarkisten betvivler statens ret til ovennævnte og hævder, at det er menneskeligt muligt og endog en ret som menneske at tænke, handle, føle og dømme selv – under ansvar!

Stil et tilfældigt sympatisk, pålideligt menneske følgende spørgsmål: ‘Jeg ejer denne værdigenstand. Har du tænkt dig at stjæle den fra mig? Nå ikke. Har du brug for nogen, der fortæller dig, at det er forkert at stjæle den fra mig? Nå ikke.’

Ansvar for at beskytte

Ret til at overfalde, undertrykke og udplyndre. Om nødvendigt – og det er det ret tit – også retten til at myrde. R2P – Responsibility to Protect – er den doktrin i amerikansk geopolitik – også kaldet sikkerhedspolitik (se dette), som giver USA og dets såkaldte ‘allierede’ retten til intervention under påskud af at ville hjælpe. Det kaldes også humanitær intervention (se dette)

Ansvarlighed

Synonym for lydighed. I politikerens optik er den ansvarlige borger, den lydige borger. Borgeren betaler sin brandskat med jubel. Borgeren afgiver på opfordring alle civile rettigheder med glæde. Borgeren afleverer alle remedier, der kan bruges som værn mod overgreb, med åbne arme (i USA skal de nu frivilligt og ansvarligt aflevere alle såkaldte ‘angrebs’-våben, så man ikke kan gøre modstand mod regeringsovergreb længere).

Ansvarlighed vil i tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens optik sige, at den danske befolkning underkaster sig alle hestekure og statsfinansielle overgreb fra regeringen. Han kaldte det ‘kontraktpolitik’.

Antisemitisme

Had til semitisk-talende folk, fx zionisters had til arabere – et semitisk sprog.

Man kan risikere at blive kaldt ‘antisemit’, hvis man kritiserer zionisterne eller staten Israel eller den såkaldt jødiske lobby i USA, men da det kun er ca. 15% af jøder, der er semitter – resten er efterkommere af khazarerne, der bekvemmelighedskonverterede til jødedom – er der her tale om en 15%-antisemitisme.

Påskud for at skabe en offerrolle og en moralsk barriere, så man ikke kan kritisere zionisterne, der selv er de mest racistiske og inkarnerede anti-semitter på planeten.

B

Bankrådgiver

Ordet råd kan have flere betydninger. Det kan både være en velment og forhåbentlig kompetent vejledning. Det kan være en hel forsamling, der har det som et hverv. Det kan også være en organisk nedbrydelsesproces, der hænder med træ, når det udsættes for fugt. Altså træ, der er ved at blive til jord igen.

Da undertegnede ikke endnu har mødt en bank-råd-giver, der rent faktisk rådgav kunden til dennes bedste (hvilket ikke burde udelukke en gensidig fordel), så vil jeg mene, at det er ‘råd’ i den sidste betydning. Kend den på lugten, der er lige så fæl, som stanken af råddent kanalvand i det moderne bankvæsens arnested, Venedig (scifo’en)

Something is rotten in the state of banks. Og nej, hvor sjovt! Ordet ‘rotten’ på dansk er den bestemte bøjning af ‘en rotte’. Men det var vist et sprogligt spring – eller var det?

Big Bang

En forældet teori om Universets skabelse, der knytter an til misforståelsen af en ægyptisk skabelsesmyte om Atum, der sad og kedede sig i sin kosmiske tomhed og faldt i med at onanere, hvorefter fætterens sædceller spredtes til alle sider.

En teori om verden, der er udviklet af mandfolk med forkærlighed for alt det, der kan sige ‘bang’.

På tysk hedder det ‘Das Urknall’.

En teori, som især den katolske kirke er ret vild med, da den ligner deres ‘Fiat Lux’ – ‘og der blev lys’. Da teorien blev præsenteret i 1953 ved en kongres for det Europæiske Astronomiske Selskab, var paven mødt op og lykønskede dem med, at videnskaben nu var kommet frem til den samme konklusion som kirken.

Blød magt

Magtudøvelse under dække af velgørenhed, kulturudveksling og dialog. Det er i familie med begreber som ambassadør og diplomati (se dette).

Blød magt er benhård i sin giftighed. Det kunne i fortiden bestå i at forære en indianerstamme et par kasser whisky, så det havde lidt at muntre sig med.

Blød magt kunne i den nyligt overståede nutid bestå i at præsentere de indfødte for Coca Cola, jeans, demokrati (se dette) og dårlige TV-serier. Det kan også bestå i at forære dem medicin, som gør dem afhængige.

Det kan i virkeligheden bestå i al form for information, der virker tilforladelig, men som ikke er i overensstemmelse med den indre virkelighed og intention.

Blød magt er imperialisme forklædt som omsorg og lydhørhed.

Bæredygtig udvikling

Frivillig afkald på muligheden for at udvikle et samfund baseret på ægte bæredygtighed. Ny-fattigdom, hvor alle er ligestillede (se dette), men ingen er excellente. Det findes i et tidligere stadie i form af teorier om global opvarmning (se dette).

Nedskalering af omkostninger for producenter, så de kan sætte de samme priser med større gevinst.

Ordet kan betyde alt, du ønsker, det skal betyder.

C

Civilisation

Et romersk udtryk for indlemmelse af landboere i bystater efter græsk mønster i en mere afstumpet og protofascistisk romersk model.

I byer er folk mere kontrollerbare.

Det er den samme neo-romerske model, der nu genopstår i Agenda 21 (se denne).

I krigssituationer falder det yderst tynde lag af civilisation bort, og folk vender tilbage til dyreriget. Valget står på denne måde mellem Romerriget og Dyreriget.

Cons-piracy

Con-spiro (latin) betyder normalt at ‘stikke hovederne sammen. Hvis man på engelsk skiller ordet ad som: Con’s Piracy, så betyder det bedragernes fribytteri. Con som i neo-con = de nye bedragere.

Pirateri er ikke det, man læser om i drengebøgerne. Det er som oftest fribyttere eller privateers, der som agenter røver og stjæler fra den fælles konkurrent, med billigelse af stat, konge/dronning og regering. Det ser så kedeligt ud på papiret, at stater bedriver gangstervirksomhed til søs, så det hyrer man folk til.

Piraten er ingen oprører, han er særdeles lydig. Den mest berømte, Sir. Francis Drake, arbejdede for den engelske dronning hele sit liv. Den engelske krone bedrev via disse mellemmænd piratvirksomhed, narkotikahandel og menneskehandel i 1800-tallet. Det gør den stadigvæk.

Alle børn synes derimod – for det er der jo skrevet bøger om – at en pirat er en sjov og heltemodig fætter, der bedriver civil ulydighed. Flaget med ‘Skull & Bones’ aka ‘Jolly Roger’ synes de også er sjovt, uden at ane, hvad det står for (pædofili bl.a.).

Moderne pirateri kan være, at rigmænd for tiden planlægger flydende ‘nationer’ i form af ombyggede luksuslinere, der er ankret op offshore – flydende Cayman Islands. Her betales ikke skat, her følges ikke lands love, her vaskes penge, her drages ikke til ansvar for noget.

D

Darwinisme

Fejlagtigt anskuet som en videnskabelig teori. I realiteten er den et stykke politisk designerfilosofi beregnet på at legitimere Det Britiske Imperium’s overgreb på de i deres optik underfrankerede lande og befolkninger ved at sige, at Naturen, det billige skidt, har bevist den stærkes ret. NB! Darwin brugte aldrig udtrykket survival of the fittest, han skrev kun the strongest.

Meget passende er det nye ord for eugenik efter 2. Verdenskrig: genetik. Via genetik kan man nu skabe det ifølge Imperiet stærke menneske og udrydde alle de ubrugelige, grovædende svagpissere i det globale klassesamfund.

Det var i øvrigt Darwins far, der skrev alt, hvad manden skrev, før ham.

Det gør dermed Charles Darwin til det 19. århundredes mest overvurderede videnskabsmand.

Se Relativitetsteori.

Debat

En afledningsmanøvre bestående i, at forsamlinger og medier diskuterer, kalder hinanden navne, tillægger hinanden motiver og agendaer, med det formål at fremstille dem i et passende lys. I disse forsamlinger og medier trives et væld af variationer af falsk logik (fallacies), som de færreste kan gennemskue, da de aldrig har studeret trivium (grammatik, logik, retorik).

Eksempelvis

Appel til autoritet: Enhver ved, at nationalbankdirektøren/professoren/videnskabsmanden/Bibelen er højeste autoritet, så deres udtalelser om emnet er derfor indiskutable.
Appel til majoritet: Et flertal af borgere har aldrig hørt om dette, det har aldrig været i fjernsynet eller i aviserne, og det står ikke i børnenes skolebøger, derfor findes det ikke, og derfor er der ikke brug for at diskutere det yderligere.
En stråmand (manipulerende overforenkling): Køer prutter meget, prutter indeholder CO2, vejret er blevet varmere visse steder på kloden de sidste 50 år. Konklusion: koprutter er skyld i klimaforandringer.
Ad Hominem (personangreb): Enhver ved, at denne personage har en fortid som …, hvorved han har fortabt retten til at udtale sig. Det betyder, at jeg har ret.
Decideret uredelighed (også kaldet lodret løgn): Det er ikke noget, vi blot tror, det er noget, vi ved. Saddam Hussein har masseødelæggelsesvåben (Colin Powell, FN’s sikkerhedsråd, før Irakkrigen).

I et stort antal debatter, især om vigtige emner, er konklusionen på debatten allerede givet på forhånd. Formålet med disse debatter, er at skabe konsensus (se dette), så folk mener, at det er deres egen diskussion. Tre forhenværende udenrigsministre udtaler i kor uge 46, 2012, at EU-debatten er afsporet. Debatten er i forvejen afsporet, og det, de mener, er, at deres debat = konklusion på debat (hvorved debat ret beset er overflødig) er afsporet. Deres konklusion skal i starten af 2013 lede frem til konsensus om Europas Forenede Stater (iflg. EU’s ‘roadmap’).

Demokrati

Flertalstyranni. Begrebet er i dag så udvandet, at det kan være et synonym for forskellige styreformer, bl.a. fascisme. Demokrati kan være en vare, der kan købes for penge. Herved kan et demokrati ejes af et netværk af virksomheder og banker.

Et demokrati som tænkt af den ene af Platons lærere, Solon, kan kun realiseres, hvis folk er fuldstændig bevidste om deres ansvar. Det var via en demokratisk = flertals-beslutning, at Platons anden lærer, Sokrates, blev slået ihjel. Han havde fornærmet/udfordret både folket og magthaverne.

Demokrati er i dag en af de mest korrumperbare styreformer, pga folks generelle uvidenhed om eget ansvar.

Demokrati er to ulve og et får, der stemmer om, hvad middagsmaden består af (Benjamin Franklin).

Eliten taler hele tiden om demokrati. Det er fordi, det fungerer så godt for dem.

Når eliten fører krige, taler de også hele tiden om demokrati. Ikke-demokrati er en form for hedenskab. Hedninger bør omvendes, men hvis de ikke kan omvendes, bør de udryddes. Demokrati, derimod, er blåstemplet af Gud. Se korstog.

Diplomati

Efterretningsvæsen og undergravende virksomhed forklædt som dialog. Diplomatiet er opfundet af Venetianerne, der sendte deres diplomater og ambassadører ud for henholdsvis at mørne og dreje hovedet om på fjenden og at rapportere tilbage om dennes svagheder. Og ALLE nationer i Europa var på et tidspunkt Venedigs fjender, da de havde manipuleret groft med alt og alle.

De spillede det højest tænkelige spil, og den venetianske elite blev på et tidspunkt tvunget i eksil. Herefter metasterede fænomenet ved først at slå sig ned i Holland og siden England. The City of London er i al sin korrupthed et neo-venetiansk fænomen. Herefter flyttede de deres aktivitet til Amerika/USA. Nu har de ikke flere steder flygte hen.

Diversitet

Hver gang ordet bliver brugt, bør der lyse en rød lampe. Hvis det omtaler et eller andet biologisk fænomen, betyder det, at man – mens man bruger ordet til skåltaler og røgslør – er i færd med at udrydde en ny art – om dagen.

Hvis det bruges om det særlige biologiske fænomen, der hedder mennesker, befolkninger, traditioner, kulturer eller racer, betyder det, at der ikke er plads til enhedskulturer med rødder tilbage i fortiden, der foretrækker, ja, endog elsker deres egen kultur. Det betyder, at endnu en kultur må se sig ødelagt af en påtvungen flodbølge af masseimmigration eller flygtningestrømme skabt af de samme mennesker, der taler om diversitet.

Hvis politikere, ideologer eller kulturbekymrede, med hang til politiske korrekthed, bruger udtrykket i europæisk eller anglo-amerikansk sammenhæng, er det et synomym for ‘for mange hvide mennesker i samme rum, by eller land’. Eneste nuværende undtagelse er, når de samme mennesker siger, ‘der er for mange japanere i Japan’, et særligt land udenfor Europa-USA, hvis kultur altid har været en torn i øjet på den vestlige herskerklasse.

se Multikulturalisme

E

Efterretningsvæsen

Institutioner, med det formål at destabilisere nationer, hvorved de bliver klargjort til overtagelse af fremmede magter. Efterretningsvæsener er storforbrugere af nysprog. Især fordi folk ikke skal være orienterede om, at de også spionerer og undergraver deres egen befolkning. Efterretningsagenter har regeringernes godkendelse til at slå mennesker ihjel, bare de gør det diskret.

Det engelske ord ‘intelligence agency’ er dannet på samme måde. Intelligens antyder en form for vished og ultimativ visdom. Det andet hovedformål med disse agenturer, er at holde folk hen i det uvisse, ved at sprede så meget fabrikeret uvished, som der skønnes brug for.

Det tredje hovedformål er at udøve industrispionage for centralbankvæsenet og afpresning af nøglepersoner, der besidder magt. De ‘væsener’, der især bedriver den slags, er CIA, NSA, MI5, MI6 og Mossad. Under den kolde krig var det også KGB og ‘væsenerne’ i de fascistiske diktaturer, der blev støttet af CIA. I 30’erne og 40’ern var det Gestapo.

Det fjerde hovedformål er at financiere de aktiviteter, som de ved, befolkningerne aldrig ville godkende. Derfor står de for størstedelen af verdens drug-handel. Hvis du spørger, hvorfor USA har ført krige i Vietnam (den Gyldne Trekant), Afghanistan og Mellemamerika, then look no further.

EU

Den nyeste version af det Romerske Imperium. Deres metoder er de samme version 3.0.

Berømte forstadier og forstudier til EU er: Romerriget, Det Østromerske Rige, Det Hellige Romerske Rige (Charlemagne), Det Tysk-Romerske Rige, Napoleons Kejserdømme, Det Britiske Imperium, Det Tredje Rige (Nazityskland), Det Kommunistiske Imperium aka Sovjetrusland eller Lenins/Stalins Imperium, Mao-Kina, USA – det nye Rom og Europas Forenede Stater/EU.

Se Agenda 21. Se frit marked. Se terror. Se nationalbank.

F

Facebook

Kan bruges til to ting: kreativ networking og total spild af tid ved at hengive sig til et narcissistisk orgie af intetheder fra morgen til sen aften, hvorved den tid og de kræfter, man kunne have brugt til at udvikle sig som mennesker, bliver forbrugt.

Fordelingen af disse anvendelsestyper skønnes at være 1:99 (se også TV). Resultat: faldende intelligens.

Feminisme

En ideologi designet til at bringe kvinder ud på arbejdsmarkedet under og efter 2. Verdenskrig, så der kunne arbejdes dobbelt så meget for den samme pris.

Andre formål: splittelse af familier, kønsforvirring af mænd og kvinder, angreb på børn, eugenik (reduktion af menneskeheden). Miskreditering af mænd og forherligelse af lønarbejde, så kvinder kunne føle sig misundelige og forlade deres hjem og børn. En feminist anser alle mænd for potentielle voldtægtsforbrydere. Kvinder voldtager i stedet med hjertet og munden.

Feminisme legitimerer had til mænd over en kam, en dehumanisering af manden. Behavoristerne, der skabte og iscenesatte feminismen, gik efter manden, som den naturlige beskytter af den enhed, der stod i vejen for korpokratiet: familien. Feminismen opstod parallelt med de store kollektivistiske (se kollektiv) bevægelser i det 20. århundrede. Man glemmer eller overser, at feminisme var en integral del af nazisme, kommunisme og maoisme.

Et meget brugt feministisk udtryk er ‘ligestilling’ (se dette). Det er et synonym for ‘særstilling’.

Finanspakke

Løsepenge efter bankers gidseltagning af en befolkning under påberåbelse af, at de er for store og for vigtige til at gå fallit, at folk vil gå fallit med dem. Bankerne behøver ikke at gøre rede for, hvad de bruger pengene til, og inden de skal betales tilbage, vil banken være gået konkurs eller fusioneret, så det kommer alligevel aldrig på tale.

Dansk eksempel: Amagerbanken, der viste sig at have røven fuld af penge.

Udenlandsk eksempel: The Federal Reserve, der opnåede et svimlende milliardbeløb lige ned i lommen, da Hank Paulson og Ben Bernanke holdt en pistol op for tindingen af den amerikanske befolkning. Pengene er aldrig set siden.

Senere europæisk variant: der gives store lån til nationer, der allerede er udplyndret af deres egen korrupte elite + centralbankerne + Goldman Sachs, så de vil være forgældede for evigt.

Fred

Pax Romanorum, hvor undersåtter, befolkninger og nationer forholder sig passive og underdanige overfor de geopolitisk dominerende stormagter, så disse kan operere i fred.

Fred er på denne måde en tilstand af konstant frygt for at blive nakket.

Fred kan også være den midlertidige periode, der findes mellem to krige, da disse kræver en vis forberedelse.

Fredsbevarende styrke

Interventionsstyrke, med det formål at sikre konstant kontrol med et område, hvor besættelsesmagten i forvejen har frembragt konflikter (se fred). Inter venere, at komme imellem. Interventiontionsstyrken kommer imellem den besatte nations indbyggere og de ledere, de havde før interventionen.

Frihed

Et sikkert hit, da man altid vil kunne spørge: frihed for hvem? og frihed for hvad? Irakerne fik frihed fra Saddam Hussein, men havnede i binding til multinationale olieselskaber, petrodollars, kaos-mord-plyndringer, vest-kontrollerede ledertyper. Binding >< frihed. Til gengæld slap de fri for de 10.000 uvurderlige arkæologiske kunstgenstande fra nationalmuseet i Bagdad, der forsvandt i interventionens første uge, mens amerikanske soldater ‘passede på’ stedet.

Da Moammar Gaddafi stillede sig op i den Arabiske Liga og kaldte saudierne for forrædere, fordi de havde bestilt og godkendt et overfald på et medlem af ligaen, fik han nogle år senere saudiernes ‘frihed’ at føle.

Ord som ‘den frie verden’, det ‘frie vesten’, den Frie Syriske Armé gør brug af dette gummibegreb. Når noget bliver ‘frigjort’, står det måske til rådighed for en ny binding til fordel for andre. Kvinder blev frigjort til at være lønslaver. Frigjort fra hvad? Fra deres hjem og børn. Frigjort for hvem? For ejerne af virksomheder, der ønskede dobbelt arbejdskraft til samme pris.

Frit marked

Ubegrænset adgang for korporationer til at udnytte en befolkning i et land og forsvinde over i et andet. Frihed for skat, ansvar. Frihed til at rive arbejdskraft og borgere op med rode og placere dem, hvor man finder det anvendeligt. Forhindring for nationer i at forhindre dem i det.

Det såkaldte frie marked er derudover stærkt monopoliseret, da store virksomheder og centralbanker er bange for egentlig frihed på kapitalistiske betingelser, hvor de ville risikere at gå ned pga. dårlig forretning og svindel (se finanspakke).

Frihandel

Sammensat ord bestående af ordet ‘fri’ og ordet ‘handel’.

Første del af ordet henviser til frihed, som i ordet ‘fri bar’ eller ‘frihed for ansvar’, ‘frihed for at blive kigget efter i kortene’, ‘frihed for os, ufrihed for alle andre’ eller bare ‘fri ad helvede til’.

Anden del af ordet kan derfor betyde hvad som helst.

Forsvarspagt, forsvarsministerium

Angrebspagt, krigsministerium. Eksempel: NATO er en angrebspagt, og dens ledelse er, hvad der svarer til EU’s krigsministerium. En moderne hær kan godt være lejesoldater, da krig er blevet privatiseret. NATO er lejesoldater, der arbejder for Pentagon. En hær er ikke et nationalt anliggende, da europæiske og amerikanske hære i dag arbejder for korporationers og centralbankers interesser.

G

Global opvarmning

Et cyklisk resultat af forhold i galaksen og solsystemet, især knyttet til aktivitet i Solens magnetfelt. Der findes forskellige tilbagevendende mønstre, der kan studeres gennem Jordens historie.

Et påskud for at indføre beskatninger og hæmninger for 3. verdens lande i deres udvikling og grønne afgifter (se disse) i 1. og 2. verdens lande. Bygger på den ikke-underbyggede teori, at CO2 er et giftstof og at mennesker, køleskabe, gartnerier og køer, der prutter, er skyld i kosmiske og solare ændringer.

Grønne afgifter

I stedet for at gøre noget ved miljø og forurening, er det nok at postulere, at man har den rette grad af bekymring og er klar til at frelse verdens økosystemer. I stedet får folk skyldfølelse over den kommende katastrofe og betaler sig gladeligt eller irriteret fra det. Se Agenda 21, se global opvarmning.

H

Hate speech

En form for tale, der er obligatorisk, når man tilhører det politisk korrekte segment, og som indgår i den måde at omtale dem på, de ikke bryder sig om. Hvis disse derimod udtaler sig i kritiske vendinger om de løgne, de politisk korrekte udbreder, om de overgreb, som regeringer begår mod deres egne og andre landes befolkninger, så kaldes det for hadefuld tale. Og den slags skal som bekendt forbydes ved lov.

Historieskrivning

Sammenhængende fortællinger om vores fælles fortid fortalt af en dominerende elite efter en overstået krig, så det bliver muligt at styre, hvad der kommer til at ske i nutiden og i fremtiden. Legitimering af retten til at bestemme folks levevilkår baseret på en tilrettelagt og styret fortælling om fortiden.

Humanistisk intervention

Aggression overfor en nation under påskud af godgørenhed og under påberåbelse af ansvar og forpligtelse. En særlig amerikansk dogmatik påberåber sig legitim aggession vha R2P – Responsibility to Protect. Det betyder, at man vha nysprog kan kalde et overfald for en håndsrækning.

I

Ignorance

Uvidenhed er roden til alt ondt.

Ideologi

Et abstrakt tankesæt omhandlende mennesket på trods af, at det fornægter mennesket. Via ideologien – abstraktion fra individet – bliver mennesket en brik i et kollektivistisk spil. Kollektivisme = ideologi.

Ideo – logos – som om det var lov. Idiom – lighed – Logos – lov, ord, lyd – ordlyd.

Ideologi postulerer at være en højere lov, dvs. en religiøs, dogmatiseret lov. Ideologi er religionserstatning.

Berømte ideologier: kommunisme, socialisme, nazisme, fascisme, feminisme, (neo)liberalisme, konservatisme. Fælles for dem alle er, at de fornægter individets, dvs. menneskets ret til suverænitet og autonomi og betoner nødvendigheden af underkastelse til et regelsæt og til slut en udradering af individet.

Ideologier har historisk set forsøgt at benægte deres væsen ved fx at kalde sig for en videnskab. Marxismen hævdede fx, at religion var ‘opium for folket’, mens de selv hældte opium i folket, kaldte sig for en videnskab og lavede en religion.

Idiot

Et menneske, der er sig selv. Udtrykket bruges især af mennesker, der kun agerer i form af flokudgaven af sig selv.

J

Journalistik

Informationer stammende fra internationale nyhedsbureauer ejet af en gruppe mænd i et globalt netværk. Det er i dag sjældent at opleve egentlig undersøgende journalistik. Journalistik foregår mest bag et skrivebord og bedrives af folk, der ikke behøver at vide noget om de forhold, de refererer til.

Journalistik kan bruges til at udøve regeringsmagt. Journalister føler sig ikke bundet af virkeligheden og kan derfor opfinde og iscenesætte begivenheder, der derefter påvirker andre begivenheder og medfører beslutninger fra politikere (se disse).

Derfor sørger politiske journalister for at have intim omgang med politikere. De får oplysninger mod ikke at stille kritiske spørgsmål. En særlig avanceret journalist kan avancere til spindoktor.

K

Klimapolitik

Et afledningsord for ikke at beskæftige sig med vigtige områder indenfor miljø. Det er kædet sammen med den konstruerede teori beregnet til beskatning af folk baseret på global opvarmning (se denne).

Den eneste mulighed i dag for at påvirke klimaet bevidst, er gennem geo-ingeneering, som består i at forurene de øvre lag af atmosfæren med kemikalier. Et antal firmaer og institutioner, bl.a. militære, udfører dette, uden befolkningernes godkendelse og politikernes viden.

Kollektiv

Kollektivet er essensen af det 20. århundredes store ideologier (se ideologi). Det hyggelige og latterlige billede på et potrygende gulerodskollektiv på en ølejr, med bollerum, står i grel modsætning til det elitære superkoncept om individets udslettelse i den globale landsby i det neofeudale mono-helvede.

Konsensus

En i forvejen aftalt konklusion på en erkendelsesproces, der endnu ikke har fundet sted. At opnå konsensus er det øjeblik, hvor deltagerne i processen er overbevist om, at de selv er fremkommet med ideen. Hvis nogen ikke er nået frem til denne erkendelse, findes der metoder til at facilitere dette, så konsensus opnås. Se ligestilling.

Metodikken har et navn: Delta-møder. Den er opfundet af the Rand Corporation til at manipulere masse-opinion. Demokratiet er derfor det perfekte medie for manipulation via såkaldte ‘facilitatorer’, da folk ikke opdager, at der gemmer sig et diktatur/tyranni bag det. Herved undgår man udgifter og besvær med ucharmerende voldelige tugtelser af befolkningen.

Et eksempel: det lykkedes den britiske elite at mobilisere konsensus, før 1. Verdenskrig, om, at det var i orden at myrde 10 millioner unge mænd i skyttegravene for at skaffe bankvæsenet tilstrækkelige indtægter, smadre det tyske kejserrige og forhindre tyskerne i at etablere en transportlinje til Mellemøsten, hvor Britisk Petroleum Company var ved at etablere sig i det britiske mandatområde. De britiske borgere udførte således historiens største svinestreg mod både sig selv og borgerne i de andre europæiske nationer for at tilgodese deres lands adel, overklasse og kongehus, uden reelt at vide det. Bagefter havde de en underlig smag i munden.

Konsensus regnes for væsentlig for at kunne starte og gennemføre en krig, da befolkningerne både skal være kanonføde og holde deres kæft, mens andre bliver kanonføde og -mål. Derfor bruges manipulerede debatter (se debat) byggende på manipulerede informationer i en til formålet passende udstrækning. Etik er ikke et relevant emne.

Konsensus er derfor i praksis lig med afgivelse af suverænitet og civile rettigheder.

Konservatisme

Hvis du mener, at konservativ står for bevarelsen af alt det, der er værdifuldt, hæderskronet og solidt (det gjorde det i tidernes morgen), så tager du fejl. Den slags hører ind under palæontologien.

En konservativ i dag er blot en person, evt. en politiker, der arbejder for bevarelsen af privilegier for de priviligerede. I USA hedder neo-konservatisme ‘neo-con’. Bemærk, at ordet ‘con’ betyder ‘at bedrage’, ‘at tage ved næsen’. Ligesom den ægte liberale, er den ægte konservative en truet dyreart, der kun lever langt ude i junglen, hvor der ikke findes korrupte politikere og fladtrådte medier.

Konspirationsteoretiker

Person, der ikke er tilfreds med mangelfulde eller direkte forkerte forklaringer om, hvad der foregår bag de uigennemsigtige skærme af information, der er stillet op. Udtrykket er især brugt og velegnet til at få alle samtaler om ubehagelige emner, som en forsamling burde have haft på dagsordenen, til at forstumme.

En konspirationsteoretiker opfattes som en konfliktsøgende person i et konfliktsky samtaleklima baseret på frygt og fortielser.

Modsætningen til en konspirationsteori er en tilfældighedsteori, som mange tror på.

Der findes også officielle og blåstemplede konspirationsteorier: fx om hændelsen 9/11. Dem er der også mange, der tror på, og det kan man gøre, uden at blive kaldt for konspirationsteoretiker.

Tro er et begreb fra religionerne.

Korstog

I familie med det arabisk-muslimske ord ‘jihad’. Det er næsten ikke længere muligt at bruge ordet nysprogligt, da de fleste ved, at korstogene var grusomheder fra ende til anden, og at begrebet ‘hellig krig’ er korrumperet fra den store jihad (den åndelige kamp mod ondskaben) til den lille jihad (krig mod mennesker med våben i hånd).

Men begrebet vidner om, at alle tider har kendt til nysprog. I middelalderen var det et udtryk for en retfærdig kamp mod de onde-onde muslimer og jøder, der havde besat den by, som de kristne regnede som deres åndelige hovedstad. Korstogene transformerede vha et positivt ladet begreb myrderier, plyndringer og underkuelsestogter til at være ensbetydende med kampen for en retfærdig, hellig sag.

Problemet med denne idé var, at muslimer, jøder og kristne levede fredeligt side om side i Jerusalem, før korstogene ankom og slagterierne begyndte – ligesom i Sydspanien i 1200-tallet.

Kvaksalver

Ordet er udledt af kviksølv. I medicinalindustrien bruges kviksølv som konserveringsmiddel i vacciner, man injicerer i små børn, for at de senere i deres liv kan blive syge og blive afhængige af den samme industri. Kviksølv er brugt i høj grad til amalgam-fyldninger af tænder. Apotekere, læger og tandlæger kan derfor skrive kvaksalveri på deres CV.

L

Liberal, liberalisme

Neo-liberalisme bygger på de-regulering og privatisering, og henter deres teoretiske basis i bl.a. Milton Friedmans teorier. Disse har i deres anvendte form vist sig katastrofale for verdensøkonomien.

Liber betød oprindelig fri, libra er en vægt og betyder balance. Det beskrev også en fri mand (vir liber) og var det modsatte af en slave. Library (eng.) er et bibliotek og er det sted, hvor en fri mand har adgang til libri, bøger.

Oprindelig liberal(isme) betyder altså et frit og uddannet menneske og dets rettigheder = frihed.

I dag betyder det fri adgang for rovdyrene fra korporationerne = fascisme. Liberal betyder de priviligeredes frihed for ansvar, og rovdyr-kapitalisternes frihed til at diktere alle andre en streng moral og dem selv en totalt fraværende. Det betyder samtidig frihed fra at blive straffet for finansiel og politisk terror, overgreb og svindel = hævet over loven. Det betyder frihed til selv at designe love, som andre skal rette sig efter. Det betyder frihed til at lyve, uden at blive kaldt en løgner. Det betyder frihed som i ‘fri bar’.

Egentlig dinosaurus-liberalisme findes ikke længere.

Ligestilling

Et synonym for særstilling (se feminisme). Det kan også være et synonym for kollektivisme, hvor ingen må rage op over andre eller falde ved siden af. Mennesker uden individualitet er velegnede til at ligestille. I Danmark hedder det Janteloven, hvilket er en lokal udgave af den internationale bonderøvsideologi, hvor hoveribønderne alle var ‘lige’ = lige fattige, lige underdanige og lige dumme.

Ligestilling kan være ønskeligt, så længe det fremmer ens sag, men uønsket, hvis man selv er nødt til at give afkald på et privilegium. Dette kan observeres hos dem, der prædiker ligestilling.

Lægevidenskab, medicin

En gruppe mennesker, hvis formål er at administrere uddelingen af medicinalindustriens produkter. Deres virke består i at udføre eller formidle behandlinger, ikke at kurere. Hvis de alligevel kommer til at kurere, kan der være tale om en såkaldt placebo-effekt, da egentlige kure kun kan udøves af kompetente instanser, dvs. mennesker, der er blevet syge og deres krops evne til at helbrede sig selv.

Lægevidenskaben er dannet og formet af medicinalindustrien, der er en filial af den petro-kemiske industri.

Det drejer sig om den ‘aleopatiske’ medicin. Det drejer som om et koncept, der selvom det blev opfundet for mange år siden af den romerske læge Galen, blev fundet velegnet i skabelsen af medicinalindustrien. Kort sagt består det i, at et symptom på sygdom skyldes et angreb – fra fx en bakterie eller en virus eller en tredje ‘fjende’. Denne fjende skal så bekriges via et medikament, der som en magisk sølvkugle skal slå fjenden ihjel. Tankesættet er darwinistisk. Begrebet står i modsætning til homøopatisk, som var den form for medicin, som Rockefeller og Carnegie i 1910 satte ind for at aflive. Det var nødvendigt for at skabe den nye industri, hvor man fremstillede og solgte den magiske kugle (pillen, dråben, injektionen, indgrebet). Rockefeller blev selv 95 og opsøgte altid en homøopat, da han vidste, at det virkede. Homøopati er underligt nok den form for medicin, der blev tilskrevet Hippokrates, lægekunstens stamfader.

I andre kulturer, i subkulturer og i middelalderens Europa findes og fandtes der en anden form for lægevidenskab, hvor mennesker blev kureret. Ligesom homøopati handler det om at genskabe en balance, hvor kroppen helbreder sig selv.

M

Monoteisme

Når man kun må tro på én Gud = i et højeste dannende princip, bliver alle andre principper sakrosante = uhellige.

Derfor må alle vantro = dem, der ikke tænker som os, bekriges og dø.

Derfor er hedningerne = dem, der ingen fremtid har, dømt ude.

Derfor er det retfærdigt, at vi slagter dem for deres egen skyld.

Derfor skal alle folkeslag gøres til vore disciple = de skal allesammen drikke Coca Cola og indordne sig det frie marked (se dette), og overholde vore bestemmelser for fred (se dette) = Pax Romanorum.

Indenfor traditionel religion findes en ældre udgave af nysprog. Generelt udses kerneværdierne og de bedste idealer hos menneskene som mål for sproglig behandling, så religionen kan tage patent på dem.

Eksempler på ord, der er opsuget af religionerne: godhed, sandhed, skyld/uskyld, børn, kærlighed, synd, tilgivelse. Den sproglige behandling sørger for, at mennesker har brug for en elite som mellemhandlere mellem dem selv og deres højere selv, kaldet Gud (se religiøst overhoved).

Multikulturalisme

En påtvunget blandingskultur forårsaget af angreb på lande i udkantsverden kombineret med organiseret masseindvandring i en skala, som verden aldrig før har oplevet.

Endemålet med masseindvandring er destruktionen af europæisk og amerikansk kultur. Der finder ikke en lignende masseindvandring sted, og der er ingen lignende agenda rettet mod verden udenfor Europa eller USA. Hvis nogen skulle finde på at løfte en finger og anfægte fænomenet og det politisk korrekte i at elske multikulturalisme, vil vedkommende blive lagt for had.

Det er politisk korrekt at sige ‘I am black, and I am proud’. Hvis en lyshudet europæer eller amerikaner skulle finde på at sige noget lignende, vil der straks sidde en hær af hadefulde kulturmarxister i halsen på vedkommende og snerre, at vedkommende er en ‘hate-speaker’ og at han/hun ikke har den ret som person eller medlem af en gruppe. Faktisk har den gruppe ikke længere ret til at være en gruppe, så man kan ikke længere være medlem af den. Faktisk eksisterer den ikke om 50 år, hvis det står til de politisk korrekte.

Det multikulturelle samfund er den globale landsby, hvor der kun findes en race: den globale mulat, og hvor samtlige stærke og unikke menneskelige kulturer er forsvundet. Du kender farven. Når du prøver at blande alle farver sammen på paletten og rører rundt, får du en grim ikke-farve, der ligner det, der kommer ud af din bagdel.

Se Racisme. Se Diversitet.

N

NATO

På papiret en ikke-angrebspagt eller forsvarspagt. I virkelighedens verden en organisation, der angriber ligeså uprovokeret som det land, der styrer den: USA.

På papiret ikke et kommercielt foretagende. I virkelighedens verden står NATO i dag for en stor del af verdens drughandel, hvor bl.a. heroin via Tyrkiet sendes til Bruxelles eller videre til USA.

På papiret en fredsbevarende styrke. I virkelighedens verden er NATO verdens største terrororganisation, der i 70-80-90’erne benyttede fascistgrupper (Operation Gladio) til at udøve terror og smøre det af på især venstreorienterede grupper. Herefter begyndte de at bruge islamistiske terrorgrupper til at gøre det samme.

På papiret var Operation Gladio en historisk parentes og en fejltagelse. I virkelighedens verden voksede det støt og findes i dag overalt som Gladio 2.0.

På papiret fører de ren krigsførelse i overensstemmelse med konventionerne. I virkelighedens verden bruger de kemiske og nukleare våben, når de kan komme afsted med det, og kvinder, børn og civilister står ikke i vejen for deres færd.

På papiret en Europæisk organisation. I virkelighedens verden operer de som en lejehær overalt i verden.

På papiret forsvarer de den demokratiske, frie verden. I virkelighedens verden arbejder de konstant på at frembringe det globalt totalitært regime.

Nationalbank

En privatbank, der på et strategisk svagt tidspunkt for en nation har overtaget retten til at trykke penge, og låne dem til nationen bagefter. Det kaldes statsgæld.

Berømte privatejede centralbanker, der foregiver at være nationalbanker styret og kontrolleret af staten: Bank of England, The Federal Reserve Bank, IMF (den Internationale Monetære Fond), ECB (den Europæiske Centralbank).

Bank of England, ‘the mother of national banks’, er officielt nationaliseret. Officielt. Halvdelen af deres transaktioner forsvinder dog ud af systemet og ned i lommen på en ukendt aktionær. Det står direkte beskrevet i deres årsrapport. Officiel lovgivning forbyder stat, politi eller privatpersoner at stikke deres næse i, hvem denne aktionær er. Ingen har lov til at ‘auditere’ dem (gennemse deres regnskaber). Aktionær <> nationalbank – er der ikke en selvmodsigelse? Har folk i en nation, der har en nationalbank, ikke ret til aktindsigt i, hvad den gør med deres penge?

Et kvalificeret og sandsynligt gæt: verdens rigeste bankfamilie i samarbejde med det engelske kongehus.

NGO’er

Hvis det er ikke-regeringsstøttede organisationer, er det et stort åben-mund-og-polypper-spørgsmål, hvorfor efterretningsvæsenerne og de pengestærke tænketanke er så interesserede i dem. Det kan også undre, hvorfor George Soros synes, at de er så velegnede til at skabe regimeforandringer i en række USA-uvenlige stater, og at han spytter penge i foretagenerne.

Til gengæld kan det ikke undre, at den russiske præsident smed dem ud af landet, da hans efterretningsvæsener så, hvad de blev brugt til.

Måske skal akronymet oversættes til Not Good Operations.

Nysprog

Er i virkeligheden et gammelt fænomen. På engelsk hedder det ‘to cast a spell’. Vore nordiske forfædre var i stand til at ‘kaste runer’. Ord som våben. Magiske tegn, skrevet eller sagt. I religionerne kendes det også, især i de yahwistiske, abrahamiske religioner. Alle ord, der dækker de bedste og mest menneskelige værdier, vil i disse religioner blive udsat for en okkupering/monopolisering via nysprog. Fx bliver det universelle begreb ‘næstekærlighed’ til noget, som en gruppe, der kaldte sig kristne, havde opfundet.

I det gamle testamente beskrives nysproget som Babelstårnet. Her skete der noget med det menneskelige sprog, som amputerede, disintegrerede og fragmenterede det menneskelige sprog, så folkeslagene ikke længere kunne forstå hinanden.

Ordet blev menneskets potentielle fjende. Magt var at have ordet i sin magt.

P

Psykopat

Politiker eller erhvervsleder, der mangler empati, men til gengæld har en enestående evne til at stige til tops i systemerne. Besidder høj intelligens og er i stand til at simulere både empati og omsorg, hvis det er formålstjenligt.

Psykopater bliver sjældent fyret fra deres job, da deres præstationer ofte ligger højt på grund af deres manglende skrupler og omsorg for andre mennesker.

Psykopater træffer i stor udstrækning beslutningerne i vore nationale og globale institutioner i dag.

Psykopater har en forkærlighed for krig.

Politiker

Jurist, økonom eller cand. polit, der via en professionel karriere i et folkevalgt organ foretager et spring over i det private erhvervsliv, med en høj efterløn.

En person, der kan have en mening om hvad som helst, uden at behøve at gøre et stykke hjemmearbejde. Det sørger embedsmænd og spindoktorer for i dag.

En særlig form for skuespiller, der formår at forme et udsagn, der brænder igennem i et elektronisk medie på max. 30 sekunder, hvilket er samme længde som en reklamefilm på TV.

En person, der giver afkald på autenticitet til fordel for en partidannelse, der udsletter al individualitet og dermed også troværdighed ad den vej. Til gengæld kan der skabes en fornemmelse af troværdighed via falsk logik: Morlille kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve – ergo er Morlille en sten!

En person, hvis horisont ikke kan overskride tidsgrænsen på fire år.

Politisk korrekthed

Ifølge Frankfurterskolen, der opfandt og udviklede begrebet, var det undertrykkende vestlige samfund bl.a. karakteriseret ved ‘repressiv tolerance’. Da de var misundelige på disse tolerante magthavere, opfandt de deres egen særlige form for repressive-tolerance, der bestod i stor tolerance overfor alle, der mente, som dem, og nul-tolerance overfor alle, der afveg fra deres skole.

Politisk korrekthed er en særlig ofte verbal måde at påføre anderledes tænkende et sæt af mental-korrigerende komplekser bestående af især skyld og skam. I politisk korrekthed er løsningen altid givet på forhånd, og de stakler, der endnu ikke har opnået den særlige korrekte indsigt, som tanke-politiet og korrekthedens ideologer anbefaler (politi – politi-ker), bør derfor … korrigeres ved udskamning.

Politisk korrekthed er især på mode hos mennesker, der kalder sig ‘venstreorienterede’.

Politisk parti

Et disciplineringsapparat, der skal sikre, at en folkevalgt ikke udvikler selvstændige og pragmatiske ideer og løsninger på samfundsproblemer og dermed er med til at sikre, at de grupper af politiske partier eller ‘partiklumper’, der konstant skifter plads og overtager hinandens politik, aldrig flytter sig væsentligt.

Hvis en partipolitiker, eller grå masse af partisoldat, som nogen kalder det, tillader sig at gå imod det nedskrevne program for partiet, vil vedkommende blive banket på plads eller ekskluderet via en ledelsesbeslutning eller en udefrysning, så vedkommende bliver tvunget til at blive løsgænger.

Partier og partiklumper skiftes til at svine hinanden til og fraskrive sig alt ansvar som opposition for i en regeringsperiode at blive udsat for det samme, mens de antisviner dem, der nu er i opposition, og kalder dem for uansvarlige.

Alle væsentlige beslutninger for samfundet bliver truffet udenfor partiernes og de folkevalgtes forsamlinger, hvorefter de tilflyder forsamlingerne, så det ser ud som om, at folk via deres repræsentanter (se repræsentativt demokrati) har indflydelse på beslutningerne.

R

Racisme

Et begreb, der ligesom alle nysproglige ord-forvrængninger rent faktisk kan betyde det, som det oprindeligt betød: én races had til en anden i stil med ‘hvid mand hader sort pga af farven’. Men ordet bliver meget sjældent brugt sådan i dag.

For det første kommer race sjældent på tale. Det drejer sig som regel om intolerance og fordomme baseret på kulturel/religiøs eller social gruppering. For det andet misbruges ordet, hver eneste gang, man i diskussioner nærmer sig et ømt punkt i stil med: gangsta-type af anden etnisk herkomst kritiseres af person af lokal herkomst for at være totalt grov overfor en tredje af herboende herkomst, hvorefter gangsta-typen straks fyrer af: ‘Er du racist eller vadd!?’ – direkte oversat: ‘Hold din kæft, eller jeg smadrer dig’. Vedkommende har luret koden om skyld og skam, da vedkommendes egen kultur er ekstremt skyld- og skam-baseret.

Det er direkte i familie med det moralske skjold, som zionister har armeret sig med, når de bliver kritiseret for overgreb, folkedrab og lign. udført af fx staten Israel: ‘Er du antisemit, eller vadd!?’ (se antisemitisme) – direkte oversat: ‘Hold din kæft, fordi min bedstefar omkom i koncentrationslejr, har min stat ret til at opføre sig værre, end den måde, som nazisterne blev beskrevet (af deres fjender)’.

Direkte i forlængelse af begrebet racisme, bevæger den politiske korrekthed sig, hvor man – hvis man er et ‘oplyst’ menneske, nødvendigvis må mene sådan og sådan, og hvis man ikke gør, bør føle sig kraftigt ramt af skyld og skam.

Regering

Et administrativt lag i et samfund, der har monopol på at udøve vold, og at straffe alle, der kan siges at modarbejde dette monopol. På engelsk hedder det government af det latinske guberna mente: at kontrollere sindet, sindelagskontrol. Synonymt med censur, der også udøves flittigt af visse regeringer.

Hvis en mafia-organisation udfører terror, pengeafpresning, likvideringer og folkemord på gadeplan, kaldes det forbrydelser. Hvis staten gør det samme, kaldes det regeringsførelse.

Se også repræsentativt demokrati, Demokrati og Partipolitik.

Regulering af overbefolkning

Eugenik, hos nazisterne kaldet racehygiejne. I dag kaldes det fx bioetik. Et tankesæt udviklet af den britisk elite i 1800-tallet, på den præmis, at engelsktalende folk og især eliten indenfor disse, var de eneste, der havde fortjent at regere verden. Deres gener var derfor i eksklusiv grad vigtige.

Forbindelsen til nazisterne skete via Kaiser Wilhelm Instituttet i Berlin, hvor der skete en drejning i retning af racehygejne, selvom det i bund og grund ikke har noget med racer at gøre.

En af fortalerne i dag er verdens rigeste mand, Bill Gates.

Midler for eugenik kan være mange: vacciner, kunstigt frembragte vira og epidemier, feminisme (se dette), forgiftning af miljø og fødevarer, medicinering, kemisk forurening af det indre og ydre miljø, vejr-modificering, krige og andre blodsudgydelser, drugs, infantilisering af individer, kønsforvirring og kønsforstyrrende hormoner, 1-barns-politik, stress og angst, ødelæggelse af familiestrukturer, atomar forurening og atomkrig, mobiltelefoni og trådløs teknologisk forurening, pornofilm. Og meget, meget andet.

I dag har man fundet andre navne for eugenik, for eksempel Bio-etik. Det lyder bedre end folkemord (genocide). I øvrigt burde eugenik hedde mal-genik, da det sjældent handler om at forbedre generne ved at beskytte og holde de sunde gener ved lige, der har fremelsket unikke befolkninger og kulter over århundreder/årtusinder.

Se diversitet. Se Multikulturalisme.

Relativitetsteori

En form for kosmologisk kulturrelativisme eller astrofysisk nihilisme opfundet af en af de mest overvurderede skikkelser i det 20. århundrede, manden, der blev udråbt til det største geni nogensinde, men som ikke kunne tale i en forsamling af fysikere, uden at han var nødt til hele tiden at kigge på de noter, som han havde fået udleveret.

Den einsteinske termodynamik er en beskrivelse af Universets langtrukne dødskrampe, og princippet er afledt af de kræfter, der er til stede i en dampmaskine i 1800-tallet.

Se Darwinisme.

Religiøse overhoveder

Mænd, der går i dametøj og har sjove hatte på hovedet. De er vikarer for vores alle sammen’s højere selv, kaldet Gud, og indtræder som dennes stedfortræder. De færreste af dem praktiserer deres egne idealer, men beskæftiger sig med ritualiseret administration af de ejendomme og midler, som deres firma besidder. De nægter i øvrigt at kalde sig selv for et firma, hvilket er et nysprogligt greb. Skatteyderne, kaldet ‘de troende’, har betalt for disse besiddelser. At tro vil sige frivilligt eller under tvang at give afkald på at vide.

Nogle af de religiøse overhoveder kan godt li’ børn. De udviser på denne måde et godt eksempel for de ansatte i firmaet.

Repræsentativt demokrati

En kombination af passive og autoritetstro borgere, der skulle have gjort sig klart, hvad der tjener deres interesse, og professionelle politikere, der skulle have varetaget borgernes interesser, men i stedet varetager deres egen karriere ved at fortælle folk, hvad de gerne vil høre.

Det repræsentative demokrati er i dag til for at give folk indtryk af, at de har medbestemmelse, så at de egentlige beslutninger kan fortages i fred (se fred). Folk på den anden side mener, at politikerne repræsenterer dem, selvom de for det meste kun repræsenterer sig selv.

Revolution

Måden, hvorpå folkelig opstand motiveret af indignation over uretfærdighed bliver kanaliseret over i et konstruktivt kaos til fordel for en manipulerende overklasse. Revolutionære ledere er altid psykopater (se disse), der er villige til at myrde x-antal medborgere i en abstrakt ideologis navn (se ideologi).

Revolutioner bygger således på virkelige drivkræfter nedefra, der moduleres ovenfra, for at skabe nye samfundstyper, med højere grad af kontrol. Dette er velegnet for en global elite. De farvede revolutioner i øst og det arabiske forår er seneste eksempler.

Berømte revolutionære: Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Lenin, Trotskij, Mussolini, Baader-Meinhof, Weisshaupt, Mugabe. Senest har en engelsk millionær og playboy ved navn Russell Brand meldt sig under fanerne.

S

Saudi-Arabien

Et landområde dannet af englænderne i deres opdeling af Mellemøsten i mandatområder, en slags bantustans med appartheidstyre. House of Saud, kongefamilien, blev illegitimt indsat af briterne, og er en gammel jødisk slægt. De finansierer det meste af den terrorisme (se denne), vi oplever i verden. Den næstrigeste og mest indflydelsesrige familie i dette middelalderlige regime bærer efternavnet bin Laden. Se Al Qaeda.

Sikkerhed

Har ganske forskellig betydning, når det kommer ud af munden på alm. mennesker, og ud af en stor mund på en TV-skærm repræsenterende staten eller et andet stort foretagende. Kan i sidste tilfælde bedst forstås negantropisk (ved at indkredse det, vi ikke kan sige om det).

Sikkerhed er en egenskab, man IKKE bør forbinde med Microsoft’s styresystemer, vejret, statens omgang med personnumre, NSA, børsspekulanter, lufthavnskontrol, elektroniske betalingskort, forsikringsselskaber og forsikring om beskyttelse fra Hells Angels.

Spørg altid om sikkerhed for hvem, sikkerhed for hvad, sikkerhed hvor og sikkerhed hvornår. Og, hvis du efter grundig overvejelse og et pænt stykke hjemmearbejde, kommer frem til, at der vitterlig og utvetydigt er tale om sikkerhed for DIG, så gå videre med den. Men hvis du tror, at du er sikker, fordi en fin herre med hornbriller, jakke, slips og fin titel siger det – for ikke at tale om en politiker (se Sikkerhedspolitik) – then may God help you!

Sikkerhedspolitik

En paranoid forestilling om, at frygt for en udnævnt fjende og maksimal kontrol med alle indenfor et samfund kan skabe et harmonisk samfund. Resultatet er maksimal grad af usikkerhed og lignende tiltag fra såkaldte fjender, der berøres af sikkerhedsforanstaltningerne.

Fx består amerikansk sikkerhedspolitik i at angribe så mange nationer som muligt på kortest tid. Franklin D. Roosewelt havde bestilt planer for angreb på næsten alle lande i verden, inden tyskerne kom ham i forkøbet. Og så gik han hen og døde.

Sikkerhed og sikkerhedspolitik forudsætter høj grad af paranoia. Derfor har den paranoide israelske stat via sin sikkerhedspolitik skabt verdens mest usikre område for både dets naboer og sig selv. Israelske sikkerhedsfirmaer, alle bestående af tidligere Mossad-agenter, var hyret til at ‘sikre’ Twin Towers før 9/11, London-undergrunden før 7/7, Fukushima-værket før nedsmeltningen, o.m.a.

Sikkerhed kan derfor med ret stor sikkerhed oversættes med usikkerhed.

Skolesystemer

Opbevarings- og opdragelsesanstalter, hvor egentlig tænkning ikke finder sted. Via skoler, i Danmark kaldet folkeskoler, brydes børns naturlige mentale og emotionelle udvikling, så de ikke opnår deres egentlige potentiale. Systemet er udviklet i Preussen i 1800-tallet, og var beregnet til at skabe ukritiske og uintelligente soldater, der ikke brokkede sig over de krige, de skulle udkæmpe. Senere blev systemet overtaget af USA, der har perfektioneret fordummelsen.

Der findes skoler, hvor man ikke hylder disse idealer, men enten har folk ikke hørt om dem, hørt noget forkert, eller også har man ikke råd til at sende sine børn derhen, da de ikke modtager offentlig støtte.

Der findes også elitære skoler, hvor eleverne lærer at tænke som i det græsk-romerske system: trivium-quadrivium. Men de koster endnu flere penge, for det er kun meningen, at eliten skal lære den slags. De skal trods alt indtage deres plads i samfundets top.

Socialisme

En designer-ideologi beregnet på at skabe samfund oprindelig i Øst, der kunne regeres bag facaden af den vestlige elite.

Der findes tre versioner:

international-socialisme også kaldet kommunisme, stalinisme eller maoisme
national-socialisme også kaldet nazisme
velfærds-socialisme også kaldet socialdemokratisme eller rooseweltisme. Du kan også kalde det for ‘lyserød stalinisme’, den skandinaviske model, fabiansk socialisme

Alle tilstræber et kollektiviseret non-individ, der er villig til at ofre sin personlige frihed for fællesskabet. Det samme findes indenfor fascisme, hvor stat og virksomheder er sammenkørt, og hvor tredelingen fra det republikanske demokrati mellem lovgivende, dømmende og udøvende magt er smeltet sammen.

Alle tre socialismer er en videreudvikling af den romerske form for kristendom videreudviklet af jesuitterne. Socialisme er hengivelse til kollektivisme (se dette) og fordrer en gradvis udradering af individet.

T

Terror, terrorist

Regeringsfinansierede og -initierede overfald udført at grupper, hyret og organiseret af regeringer eller efterretningsvæsener, så disse herefter via den frygt, som terroren har iværksat, kan påberåbe sig retten til at fratage folk frihedsrettigheder, sende dem i krig og intervenere.

Det meste af den terrorisme, der ses på verdensscenen i dag, er finansieret af Saudiaraberne og iværksat af briterne, amerikanerne og israelerne. Se Al Qaeda.

De fleste af dem, der får skyld for at udøve terrorisme, er deres erklærede fjender.

Terrorangreb

Et anslag mod staten arrangeret af staten selv. Det tekniske navn er ‘Stand Down Operation False Flag’ og er velbeskrevet i militærhistoriske og -teoretiske afhandlinger.

Når staten kan påberåbe sig at blive angrebet, træder de dele af forfatningen i kraft, der legitimerer en reaktion fra staten = en krig. Herved sættes forfatningen efterfølgende ud af kraft.

Berømte terrorangreb i nyere tid: Rigsdagsbranden i 1933, Pearl Harbor, Tomkin Bugten, Operation Northwood (ikke fuldført), 9/11 New York, 7/7 London, Finanskrisen i 2008 (finansiel terror).

Testosteron

Mænds afstressningshormon. Jo mere naturligt frembragt testosteron, des mere afbalanceret er manden. Bruges i feministisk terminologi (se feminisme) til at betyde det modsatte: aggression. Det er adrenalin, der fremkalder aggression, og testosteron, der nedsætter adrenalinniveauet.

TV

Kan bruges til to ting: kvalitets-dokumentarisme og -fiktion eller total spild af tid ved at hengive sig til et narcissistisk orgie af intetheder i form af reality-shows, quiz, sport og sladder eller særdeles mangelfuld eller decideret falsk dokumentarisme fra morgen til sen aften, hvorved den tid og de kræfter, man kunne have brugt til at lære noget nyt om andre mennesker og finde ud af, hvad der sker i verden, bliver forbrugt.

Fordelingen af disse anvendelsestyper skønnes at være 1:99 (se også Facebook).

Tilsigtet bivirkning: faldende intelligens.

Tyngdekraft

Et begreb fra en periode i videnskabens historie, da elektromagnetisme ikke var opdaget og forstået. Her kom man til den konklusion, at der var tale om to forskellige naturkræfter.

Det er årsagen til, at vi i dag stadig brænder olie af, har dårlige atomkraftværker, der går i stykker for et godt ord og har umådelig global fattigdom og sygdom.

Til gengæld er al magt samlet hos de familier, der ejer ovennævnte industrier, og menneskeheden har glæde af et antal krige, der for en stor dels vedkommende drejer sig om retten til at hive olie og andre ressourcer op af jorden.

Tænkning

En person ansat i en offentlig institution, der måske beskæftiger sig med undervisning, HR, social-og-sundhed, der deltager i et af de talrige møder, seminarer, workshops, som man dyrker i den humane branche, vil som oftest finde på at indlede en sætning med ‘Jeg tænker, at …’, og lidt senere i samme sætningsstruktur dukker der måske et par ‘… og så tænker jeg også, at …’ op. Og en person, der forholder sig til dette, er nærmest nødt til at sige: ‘Jamen, jeg tænker også, at …’

Ordet ‘tænker’ har erstattet ‘jeg synes’, ‘jeg mener’ og ‘jeg er af den overbevisning’.

Der ‘tænkes’, uden at mene noget, for en mening kan risikere at forpligte.

U

Udviklingsbistand

En udbredt form for finansiel virksomhed, hvor velstående nationer i vestlige lande vha bestikkelse lønner en udvalgt lokal elite, så deres nationer bliver tilgængelige for det frie marked (se dette) og udskibning af nationens eller områdets ressourcer. 90% af al udviklingsbistand går til administration eller bestikkelse.

Efter et stykke tid er målet med udviklingsbistanden opnået: permanent afhængighed af de udviklede nationer.

Underholdning

Nogen holder hånden under dig og stikker noget sødt ind i munden på dig. Det var noget af det første, du oplevede – forhåbentligt, må vi vel sige – da du ankom til dagslyset i denne verden. Vor tids underholdning genskaber denne primale tilstand og gør os til spædbørn i voksenkroppe.

V W

Valutareserver

Findes ikke.

Videnskab

Specialiseret forskning i snævre områder ud fra et kriterium af fysisk målbarhed kaldet positivisme. Som følge heraf og den ekstreme grad af specialisering hos udøverne af videnskab, er det ikke tilladt for disse at tale sammen på tværs af videnskabelige genrer. Det kan i dag være svært at kende forskel på videnskab og religion, da begge dele bygger på tro og antagelser.

Videnskab er fuldstændig afhængig af finansiering fra dem, der ejer værdierne i samfundet, og videnskabsfolk er derfor afhængige af deres opdragsgiver, hvorved de ikke føler sig tilskyndede til at gå på opdagelse i såkaldte irrelevante emner eller forsøge at finde ægte løsninger på tværs af videnskabelige felter ved at lægge to og to sammen.

Våbenlovgivning

Ifølge tiltagende krav om forbud mod skydevåben hævdes det, at ejerskabet af en sådan tingest automatiske betyder, at man går hen og skyder hovedet af sin nabo, naboen hund og naboens familie eller pløkker samtlige skolebørn ned i den lokale folkeskole. Det hævdes også, at fordi en eller anden psykopat engang gjorde det – eller ikke gjorde det – at alle andre skal straffes for det på forhånd ved at aflevere deres skydevåben.

Herved kan man så samtidig sikre, at det kun er de kriminelle, der har våben, og at man ikke kan forsvare sig mod dem, de steder, der domineres af den slags. Man vil også kunne sikre, at en til enhver tid siddende ondsindet regering kan passivisere sin befolkning og forhindre den i at forsvare sig med denne regering.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *