Essay,  Politik,  Religion

Babel-syndromet og de to tidslinjer

Der er grundlæggende to eksistentielle trusler mod menneskeheden (iflg. Jordan Peterson)

Den første fjende er naturen i sin ubarmhjertighed.
Dette er den oprindelige trussel i form af vilde dyr og naturkatastrofer.
Fjenden var bestemt ikke entydig, for naturen kunne også være venlig og gavmild.

I de gamle kulturer blev naturkræfterne personificeret som guder, der kunne være mennesket venligt stemt eller uvenligt, hvis det passede dem, eller hvis mennesket havde forbrudt sig imod naturlovene = guderne. Man kunne anskue naturen som en projektion eller i det mindste afspejling af den menneskelige natur, og der kunne argumenteres for, at det er den menneskelige natur, der er fjenden. Der kunne også argumenteres for, at det er fordi mennesket ikke har realiseret sin egentlige natur eller menneskelige essens, at denne fjende opstår.

Den anden fjende er større systemer i sociale strukturer, der antager deres eget liv og berettigelse. Dette danner sig, når civilisationen antager karakter af en slags anden natur eller erstatning for naturen. Systemet vender sig mod de, der har skabt det og de, der har fået det påtvunget. Eksempelvis pengeøkonomi og finans. Udover at det forsøges manipuleret i h&r, så løber det løbsk, fordi der er så mange, der forsøger at manipulere det, at det fremstår som en slags naturkatastrofe. Det samme med miljøet, men her det reelt set selve naturen, der hævner sig mod at blive negligeret og svinet til. Et bedre eksempel ville være urbanisering. Når megasystemet i en metropol har nået en vis kompleksitet, opstår alle problemerne, hvorved storbyen bliver fjendtlig overfor dens indbyggere. Igen kan det diskuteres, hvor stor graden af menneskelig intention, der ligger bag.

Deus ex Machina er denne gud eller dæmon, der træder ud af systemet – nogle vil sige har taget bolig i systemet. Noget, der er ude af kontrol, har overtaget kontrollen. Dele af kontrolstaten ser det og rider på grisens ryg. Kontrollens håndlangere kommer måske anstigende og tilbyder en forklaring og et quick-fix.

Læs også: Kontrolstaten ud af kontrol

Babels tårn

Det bedste eksempel er måske videnskaben, da den overtog positionen i Oplysningstiden som den eneste legitime verdensforklaring og adgang til virkeligheden. Udover at denne videnskab er reduktionistisk – et synonym for afstumpet – og dermed har afskåret sig selv og menneskene fra en universel forklaring, så er et grundlæggende problem, at videnskaben lider af Babel-syndromet. Den ekstreme grad af specialisering har gjort, at videnskabsfolk ganske simpelthen ikke forstår andre end deres nærmeste kolleger og ikke de, der befinder sig udenfor deres eget speciale. Videnskaberne kan ikke tale sammen længere, der er ingen helhedsforståelse af viden længere. Groft sagt. Menneskeheden lider under, at den institution, der efter sigende er det fremmeste udtryk for vores videnskulter, er fragmenteret og isoleret. Den har mistet sit immunforsvar og har ikke kunnet forsvare sig imod at blive finansialiseret, politiseret, ideologiseret, militariseret, dogmatiseret og omskabt til en pseudo-religion. Eller som nogen sagde (har glemt hvem): Der er to slags videnskab: ægte videnskab og betalt videnskab. Og den første er åbenbart i defensiven.

Et socialt system, en civlisation eller et samfund i det stadie, hvor det begynder af æde af sine indbyggere og udgør en trussel langt større end naturen, er meget svært at fixe. Man kan ikke kommunikere med systemet, for det er uden for pædagogisk rækkevidde. Ikke desto mindre bringer det altid de revolutionære ud af hulerne og op af kældrene i deres forældres hjem, hvor de stadig bliver fodret og får vasket tøj og ud på banen, hvor de helt bestemt mener, at de kan fixe samfundet og hele verden – selvom de er ude af stand fixe sig selv endsige deres familie.

Jordan Peterson har et bud på, hvorfor de revolutionære prøveløsladte horder slipper afsted med at proklamere et verdenskorstog for at frelse os alle sammen. Hvis deres projekt var at frigøre sig selv fra samfundet ved at proklamere, at de kun har rettigheder og ingen pligter, så ville samfundets reaktion ankomme prompte. Hvis deres projekt derimod er at frigøre hele verden – hvad det så end betyder – så ville reaktionen ankomme med så stor forsinkelse, at de aldrig ville opdage deres fejltagelse. Spørg lige om det ikke er nøjagtigt, hvad vi har set og stadig ser i USA med den forskruede wokeness-kultur. Curling-kulturen har skabt cancel-kulturen, og dens menighed, kultmedlemmerne er havnet i hybris.

En subkult indenfor wokeness-kulten er LGBT-bevægelsen. Allerede de fire bogstaver i akronymet er en absurditet, for ingen af de fire sexuelle minoriteter kan fordrage hinanden, hvis du spørger dens medlemmer off-the-record. Fænomenet er så søgt og konstrueret, at akronymet metasterer til … ja hvor mange bogstaver er der på listen i dag? Og er de pædofile, de nekrofile, kannibalisterne og dyreknepperne kommet med efterhånden? Bevægelsen fragmenterer og bliver så multi-selvmodsigende ad absurdum, at den falder fra hinanden. Her har vi Babel-syndromet igen.

Mnjææ, hører jeg i baggrunden, det dér med at menneskers synder kan påkalde sig naturkatastrofer, det er jo bare sådan noget gammeltestamentlig overtro.

Nå, er det det? Så må du lige forklare mig den dér med, at de nutidige menneskelige synder efter sigende skulle være skyld i global opvarmning, som lige om lidt vil få jorden til at gå under i en syndflod. Lugter det ikke påfaldende af genbrug?

Historien om syndfloden er en arketype men bliver ikke genkendt som sådan pga. selvoptagethed og manglende selvindsigt. Og simpel-regulær hjernevask. Babelstårnet er hybris, syndfloden er nemesis. Først bliver vi ramt af sprogforvirring, dernæst bliver vi ramt af syndfloden. Afbrænding af fossiĺt brændstof (noget vrøvl) og udledning af ‘giftstoffet’ CO2 (mere vrøvl) = hybris giver menneskeskabt global opvarming (endnu mere vrøvl), der får polerne til at totalt nedsmelte (syndfloden) = nemesis. Og så ankommer gud i skikkelse af globalisterne og pålægger os globale grønne straffeafgifter, der ryger lige ned i deres i forvejen overfyldte lommer = dobbelt nemesis, og så kan vi lære … at vi ikke har lært en skid.

Det må være et virkelig sikkert sted at redde sig i land.
En sten med en sulten tiger, der har unger, som den skal fodre.

Den tredje eksistentielle hovedfjende?

Måske der skulle have været en tredje eksistentiel hovedfjende for menneskeheden. Måske det er dæmonen i maskinen. Det ville i så fald være systemadministratorerne. Eller mens vi har dem fremme: globalisterne. Ellers kommer vi nemt til at lave den samme fejl som marxisterne med deres kliché: Det er samfundets skyld, det er systemets skyld. De afpersonificerer deres fjende, så de ikke skal se den i øjnene. Det er storkapitalens skyld, det er bourgeoisiets skyld. Eller i den seneste racistudgave: Det er ALLE hvide menneskers skyld! Eller feministversione: Det er ALLE mænds skyld. Og da de højthylende socialkrigere ikke kan løbe fra deres egen hudfarve, er det selvfølgelig underforstået, og det kan du nok forstå: altså med mindre man som os er frelste og hver dag ritualistisk bekender vores systemiske arvesynd og gør knæfald for kulten på græsplænen.

Marxisterne trådte i karakter og bekendte fuldt kulør i 2010’erne og viste verden, at de er fuldt og helt solidariske med globalisterne. De har simpelthen erkendt i deres fortågede hjerner, at internationalisme og globalisme er det samme. De har omtåget fornemmet, at globalisternes tyranni er det selvsamme, som Marx-Engels-Lenin-Trotsky kaldte for proletariatets diktatur og Proletarer i alle lande forener eder og sig mæhæ. Deres latente totalitærhjerner er poppet og har eksploderet indmaden ud. Censur er blevet deres erklærede metode jf. Google-Facebook-Twitter-marxisterne. De har samtidigt lært os en lektie uden selv at have lært den: At forskellen mellem fascisme og socialisme er: NADA. Sort eller rød er irrelevant, same-same but same. Højre og venstre er so-last-millenium. Terminologien er undermineret og udhulet, og vi kan ikke længere forstå verden gennem det forstenede vokabularium. Og hvad endnu mere interessant er, at når vi har forstået det, så går det op for os, at vi aldrig har kunnet forstå verden gennem dette designer-nysprog, men blot bildt os selv ind, at vi kunne. Begrebet progressiv har altid været noget vrøvl. Begrebet reaktionær har altid været en projektion, der kun sagde noget om brugeren af ordet. Se kun på hvor ikke-tænkende-infantilt-reaktionært venstrefløjen ter sig for tiden.

I øvrigt er det nu tid til, at højrefløjen bliver klædt af til skindet igen.
I USA tror de stadig, at Trump kommer tilbage og frelser verden.
Læs: Tilbageblik på en æra
Det kommer ikke til at ske. Men flertallet af den amerikanske befolkning tror det, og nu sidder de i samme saks, som Obama satte venstrefløjen i perioden 2008-16. Europæerne for tiden er lidt mere realistiske. I England har de set, at højre og venstre er lige korrupte. I Danmark har vi oplevet Lars-Løkke-korrupthed efterfulgt af Mette-korrupthed. Har danskerne lært noget af det? Well … Er australierne og canadierne i færd med at lære lektien på den hårde måde? Now you’re talking! Australien lige nu er fullblown terrorstat. Den tredje eksistentielle hovedfjende er trådt helt frem fra mørket som magtsyge lyseslukkere. Den siddende regering vil ALDRIG blive genvalgt på lovlig vis. Det ved de, hvilket må betyde, at de føler sig så overbevist om, at de til enhver vil kunne kunne gøre som i USA 2020-21: At stjæle valget uden at befolkningen kan stille noget op. Og at de har fået lovning på, at der med vaccinering af størstedelen af befolkningen fremover vil være mulighed for at kontrollere den i en hidtil uhørt grad.

Politikerne er simpelthen lovet fritagelse for ansvar, straf-immunitet – ligesom den medicinalfirmaerne skaffede sig tilbage i slut-80’erne, da de tabte alle sager om vaccineskader – samt yderlige penge ned i lommen. Virkeligheden vil vise sig at være en ganske anden, for globalisterne er notorisk berygtede for ikke at indfri deres løfter. De vil efter endt udåd og kollaboration blive ekspederet, for en eller anden beslutningstager med en stump viden kunne jo risikere at tale over sig.

Vil faldskærmen åbne sig?

De to tidslinjer

Ovenstående beskrivelse er ifølge den tidslinje, som var blueprintet for implementeringen af New World Order (NWO), det begreb, der blev introduceret af George H.W. Bush ved en tale i 1990. Det var, mens globalisterne var fuldt forvissede om, at deres unilaterale verdensorden efter murens fald og Sovjetunionens kollaps kun var et spørgsmål om at følge planen. Men blot seks år senere i 1996 stod det pludseligt klar for dem, at deres agenda på ingen måde var på plads men derimod dømt til fiasko.

Årsagen var, at kredsen omkring Dick Cheney havde hyret en gruppe af de fremmeste eksperter i simulationer og computermodeller for at få bekræftet deres selvsikkerhed i forhold til NWO. Men disse modeller kom hele tiden op med et nedslående resultat: At løbet var kørt, og at der var yderst ringe chance for succes med deres plan. Kort sagt: GAME OVER! Med mindre at der indtraf en større katastrofe på globalt plan, og/eller at deres opponenter begik seriøse fejl. I så fald sagde beregningerne, at sandsynligheden for succes i bedste fald kunne snige sig op på 17.8%.

Den første betingelse minder i betænkelig grad om det, der i 1999 blev til PNAC, Project for the New American Century, en rapport fra en globalistisk tænketank, der vurderede USA muligheder for global dominans i det 21. århundrede og sagde, at dette kun kunne lade sig gøre, hvis der indtraf ‘et nyt Pearl Harbor’. Kun i så fald ville det være muligt at opretholde tilstedeværelsen af amerikansk militær over hele kloden. Det skete som bekendt to år senere 9/11 2001, hvilket derefter førte til overfald på en serie lande i Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien og dermed til foreløbig fastlåst militær tilstedeværelse i bla. Irak og Afghanistan.

Problemet for NWO og globalisterne var, at deres opskalerede terrorvirksomhed – som de ironisk nok kaldte for ‘krigen mod terror’ – kun formåede at udsætte skiftet mellem deres tidslinje og en radikalt anden tidslinje, der var i menneskehedens favør. Tidslinjer er energier, der kan styres med særlig teknologi, der ikke er tilgængelig for mennesker. Det nærmeste, vi kommer i lille skala, er det, der hedder en bio-feedback-maskine. Den kan læse æteriske energier i kroppen, indhente store datamængder og beregne et svar for at genoprette ubalancer. Den virker, endog i forbløffende grad, men er ikke alment kendt endsige anerkendt af lægevidenskaben. Det er der imidlertid så meget, der ikke er, for denne videnskab er ejet af medicinalindustrien.

De globale energier/tidslinjer har i årtusinder været styret af en implanteret algoritme og en AI. Hvert 1008’ende år fandt der et programmeret skift sted for at skabe balance mellem mørk og lys energi. For ganske nylig i forhold til skrivende stund – start september 2021 – var det meningen, at et sådant skift skulle finde sted. NWO havde udset sig dette som en lejlighed til at kuppe energierne for at fastholde den mørke tidslinje i endnu 1000 år – deres såkaldte Tusindårsrige. Dette var deres sidste chance for at bryde den prognose, som de selv havde frembragt i 90’erne, og som talte så tydeligt imod deres favør. Altså deres 17.8% sandsynlighed, der i mellemtiden var reduceret til 12.5%. Det slog fejl, for den dualistiske sort-hvide tidsmaskine blev saboteret, jammet, ødelagt. Den er herefter ubrugelig, og vi er nu i skrivende stund forbi point-of-no-return. Hvad NWO så i deres computermodeller og deres Project Looking Glass er nu blevet til virkelighed.

Vi kommer herefter til at opleve et energiskift. Det sker ikke natten over, men det vil være mærkbart på sigt. NWO er nu en død sild. Globalisternes seneste tiltag, Operation LockStep også kendt som Covid-19 klæber stadig og har desværre en ubehagelig inerti. Spørg befolkningen i Australien. Vi vil opleve, at flere og flere højt-rangerende folk, der inderst inde ikke brød sig om systemet, men som ikke var i stand til at undsige sig – af helt reel frygt for at miste livet – nu vil begynde at udtale sig og handle på vegne af menneskeheden og ikke systemet. Der meldes nu om, at deres ‘handlere’ er forsvundet, altså dem der fortalte dem, hvad de skulle gøre, ellers … Den skjulte pyramidetop er demonteret og virker ikke længere.

*

Da det stod klart for NWO, at deres chance for at vende prognosen var 17.8% var det som at sidde i et fly, der var ved at crashe, motorerne havde sat ud, der var ingen chance for sikker landing, og passagerne fik udleveret en faldskærm med den besked, at de havde valget mellem at omkomme i styrtet eller forsøge sig med en faldskærm, der havde 17.8% chance for at åbne sig. De valgte faldskærmen.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *